• Huvudmeny

Nås

Fädbodliv

Transkription

–Dän sjätte juni hä va bufförsdâjjen¹. Särsjilt va dôm² då gâLi³ nogâ mä hä, dôm gamLa, fôr hä fick ingän dra å dit i fôrväg ô … sô dôm skull ät tå bäst betä kring li- … kring buor. Äll dôm fick lôv väntâ âllihop sô dôm … sô se … dôm … Ingän feck dra å dit fôrrän på Gustavdâjjen dän sjätte juni. Då minns je sôm … sôm barn, då rodd dôm ivvir äLva där i KvärnhoLn. Hä va JäLä ô hä va Utatjôrtjôr. Dôm drog å a Morbua ô a Hästbärjä ô a Nibua. Sô hä va en upplevälse fôr ôss tä vä mä då däri äLva då dôm rodd ivvir. Sän fôr âll deL va vi fur dä- … va vi där däri bua vi ô i män barndom, män hä vart slut på … på buor i Nås, kân je säjjâ, ikring sekeLsjifte varrt ä totalt slut på fäbolivä i storrt, för då stârrtä Besslâjjä mä lântbrutjä ô då va … varrt ju âllä arendatorär ôppsagdä, sô … ô dôm add ju âllä (h)ô si bua. Ô … sô hä jeck sô; ä finns ingä buôr kvär i Nås, kân je säjjâ, numer. Män fôr va fur bua likâ nödvändig sôm gåLn hemmâ. För hä va fur sô att då va ä … råddä ju sjäLvhushållning ô dôm add sô mitji kor sô dôm skull … ô dä va ju hä dôm add tä lävô på. Sô hö räcktä int då, äll dôm fick lôv vär där ô utnytt betä sôm fanns. Ô på … sô på ho tia då va ä … då va ä, kân ân säjja, nästan to:mt i sockna ôm sômmôrar. Där va kullor ô där va heLâ familjar ô där va en romantik. Dit va … på löggdâss- … på löggdagor va ä en endâ ström ivvi Bisjön mä båtär. Fôr ä va fur sô dôm skull dit a kullor däri bua. Ô dôm bruk fråg mä ibLând ôm int je trodd ä va tungsamt tä vär där fôr kullor. Män je tro ä va sô mä ho trångboddheta sôm va då, storä familjär, sô va’nt ä bärrâ konär ô småfänar sôm va på grönbetä äll ä frågan ôm kullor va på grönbetä dôm ô.

¹ Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.
² Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.
³ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

–Den sjätte juni det var budförsdagen. Särskilt var de mycket noga med det, de gamla, för ingen fick dra iväg dit i förväg och … så de skulle äta av det bästa betet kring li- … kring fäbodarna. Utan de fick lov att vänta allihop så de … så se … Ingen fick dra iväg dit förrän på Gustavdagen den sjätte juni. Då minns jag som … som barn, då rodde de över älven i Kvarnholen. Det var Gärde och det var Utankyrka. De drog iväg till Morboden och till Hästberget och till Nyboden. Så det var en upplevelse för oss att vara med då i älven då de rodde över. Sedan för all del var vi väl dä- … där i fäboden vi också i min barndom, men det blev slut på … på fäbodarna i Nås, kan jag säga, kring sekelskiftet blev det totalt slut på fäbodlivet i stort, för då startade Bergslaget med lantbruket och då va … blev ju alla arrendatorer uppsagda, så … och de hade ju alla var sina fäbodar. Och … så det gick så; det finns inga fäbodar kvar i Nås, kan jag säga, numera. Men förr var väl fäboden lika nödvändig som gården hemma. För det var väl så att då var det … rådde ju självhushållning och de hade så mycket kor som de skulle … och det var ju det de hade att leva på. Så höet räckte inte då, utan de fick lov att vara där och utnyttja betet som fanns. Och på … så på den tiden då var det … då var det, kan man säga, nästan tomt i socknen på somrarna. Där var flickorna och där var hela familjerna och det var en romantik. Dit var … på lördags- … på lördagarna var det en enda ström över Bysjön med båtar. För det var väl så att de skulle dit till flickorna i fäboden. Och de brukar fråga mig ibland om inte jag trodde att det var tungsamt att vara där för kullorna. Men jag tror att det var så med den trångboddheten som var då, stora familjer, så var det inte bara korna och småfäna (fåren och getterna) som var på grönbete utan det är frågan om inte flickorna var på grönbete de också.

Uppdaterad 09 juni 2020