• Huvudmeny

Djura

Skolhistorier

Transkription

–Ân¹ lär a frågâ nôn² nôn gång hur ä va mä dän där Dânil ti läjångropa. Å ân kund int svârâ nô. Å då sa en … en a:rn en spellevinker då ”Ja män no vâr dô fôll-n vettin dar” sa-n ”som va i lag mä skôrpiona å ar bitmackâr” sa-n. Ä va en som … nä vi berättâ ôm … ä va-nt jâ som hadd dän läksjon, ä va åpp ti en aan skoLâ³, så tâLâ däm om … om Da-… Jakob, Jakobs dröm, nä Jakob låg ute dâr ôm natta. Å då frågâr pôjtjin lärôrinna, att, sa-n: ”Vaffôr skull dôm gå nedför stekôn när dôm hadd vingär sô dôm kund fLygâ?” ”A”, sa dän arâ, ”begrip int du dôm hull på å ruggâ” sa-n. Å sen va rä e par sôm jeck å svor. Dôm svor nônting hemst. Då kåm ä en predikant å jek åm å så sa-n att ”Hörru Pekku” sa-n ”om i säjji så där så kåm i aldri ti himmiln”. ”Hâ, för je skâ-nt dit nô. Je ska bar sta å tjöp kaffô” sa dôm. Så va rä en som aldri i livô a kunnâ svârâ på e frågâ nôn gång. Å lärôrinna o va alldôs förtvivlâ. Män så kåm inspektörn dit en gång. Å då märkvärdit nog sô sätt-n opp handa. ”Berättâ om skapelsn å.” Så sa o så där ”Vet i nu vem dä ä som a skâpâ himmel å joL” sa o. Allihopâ teg utom en dâr, hân sätt opp handa å fLâggâ. ”Vet du” sa o. ”Jaa” sa-n. ”A ockôn ä rä då?” ”Ja ä då int jâ” sa-n.

¹ Specialtecknet â står för ett öppet a-ljud, dvs. ett ljud mellan a och ä.
² Specialtecknet ô står för ett extra öppet ö-ljud.
³ Specialtecknet L står för tjockt l-ljud.

Översättning

–Han lär ha frågat någon en gång hur det var med den där Daniel i lejongropen. Och han kunde inte alls svara. Och då sa en … en annan spelevink då, ”Ja men nog var det väl en vettin där” sa han ”som var i lag med skorpioner och andra bitande småkryp” sa han. Det var en som … när vi berättade om … det var inte jag som hade den lektionen, det var uppe i en annan skola, så talade de om … om Da-… Jakob, Jakobs dröm, när Jakob låg där ute om natten. Å då frågar pojken lärarinnan, att, sa han: ”Varför skulle de gå nedför stegen när de hade vingar så de kunde flyga?” ”A”, sa den andra, ”begriper inte du att de höll på att rugga” sa han. Och sedan var det ett par som gick och svor. De svor någonting hemskt. Då kom en det predikant och gick om och så sa han att ”Hör du Pekku” sa han ”om ni säger så där så kommer ni aldrig till himlen”. ”Ha, för jag ska inte alls dit. Jag ska bara iväg och köpa kaffe” sa de. Så var det en som aldrig i livet hade kunnat svara på en fråga någon gång. Och lärarinnan hon var alldeles förtvivlad. Men så kom inspektören dit en gång. Och då märkvärdigt nog så satte han upp handen. ”Berätta om skapelsedan också.” Så sa hon så där ”Vet ni nu vem det är som har skapat himmel och jord” sa hon. Allihopa teg utom den där, han satte upp handen och viftade. ”Vet du?” sa hon. ”Jaa” sa han. ”Ja vem är det då?” ”Ja det är då inte jag” sa han.

Uppdaterad 09 juni 2020