• Huvudmeny

Uppland

Översiktlig information om dialekterna i Uppland finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Uppland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Se också litteratur under rubriken Stockholm.

Centrala eller översiktliga arbeten

Eriksson, Manne, 1948: Upplands folkmål. I: Sveriges bebyggelse. Statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd. Landsbygden. Uppsala län 3. Uddevalla.

Eriksson, Manne, 1951: Roslagsmål. I: Sveriges bebyggelse. Statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd. Landsbygden. Stockholms län 1. Uddevalla.

Kruuse, Erik, 1908: De lefvande folkmålen. I: Uppland. Skildring af land och folk. 2. Stockholm.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Uppländska. Språkprov med kommentar. (Skrifter utg. genom Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala A:22.) 1993. Uppsala. [Med kassettband eller cd.]

Ordböcker och ordlistor

Björk, J., 1878: Allmogemålet i Alsike socken. I: Upplands fornminnesförenings tidskrift 6.

Cederroth, Sigvard, 1989: Ord från Vaksala socken upptecknade efter Anna Carlsson. [Vaksala.]

En bok om Nora-Tärnsjö. U. å. Tärnsjö. (Innehåller en kort ordlista över noramål.)

Holmkvist, Erik, 1941: Bergslagens gruvspråk. Uppsala. (Innehåller ord från Dannemora.)

Holmkvist, Erik, 1945: Bergslagens hyttspråk. Uppsala. (Innehåller ord från Dannemora.)

Schagerström, August, 1889: Ordlista öfver vätömålet i Roslagen. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 10:1.)

Övriga arbeten

Bergman, Gustaf, 1893: Alundamålets formlära. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 12:6.)

Eriksson, Manne, 1975: Tierpsmålet. I: Tierp - en sockenbeskrivning. Glimtar ur Tierps sockens historia. [Tierp.]

Grip, Elias, 1901: Skuttungemålets ljudlära. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 18:6.)

Hesselman, Bengt, 1906: Om e- och ä-ljuden i uppländskan. I: Språk och stil 6.

Hesselman, Bengt, 1908: Uppländskan som skriftspråk. I: Uppland. Skildring af land och folk. 2. Stockholm.

Isaacsson, August, 1923: Om södra Fjärdhundralands folkmål. En sammanställning av de viktigaste egenheterna i ljud- ock formlära. (Svenska landsmål och svenskt folkliv B:21.)

Källskog, Margareta, 1994: Vikstamålet - kort kommentar. I: Lindgren, Anders: Bara en bondsocken. Ett hembygdsreportage genom århundraden. Viksta.

Leffler, K. P., 1898: Skuttungemålets akcentuering. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 18:2.)

Nyström, Staffan, 1997: Grav accent i östra Svealands folkmål. I: Nordiska dialektstudier. Föredrag vid Femte nordiska dialektologkonferensen. (Skrifter utg. av Språk- och folkminnesinstitutet genom Dialektenheten i Uppsala A:27.) Uppsala.

[Reinhammar, Maj & Västerlund, Rune,] 1988: Sägner och berättelser återgivna av Viktor Pettersson, Rödje. I: Vår hembygd 8. Östervåla. (Innehåller förutom dialekttexter en kortare karaktäristik av huddungemålet.)

Räf, Per-Ola, 1973: Två dokument som avspeglar målet i Börstils socken i Uppland för 150 år sedan. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1972.

Schagerström, August, 1882: Upplysningar om vätömålet i Roslagen. (Svenska landsmål och svenskt folkliv 2:4.)

Schagerström, August, 1945-1949: Grammatik över gräsömålet i Uppland. Med en efterskrift utg. av Manne Eriksson. (Skrifter utg. genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala A:6.) Uppsala & København.

Solstrand, Väinö, 1925: Svensk stavelseförlängning med särskild hänsyn till språket i Åland och Uppland. I: Studier i nordisk filologi 16:1.

Tiselius, G. Ad., 1902-1903: Ljud- ock formlära för Fasternamålet i Roslagen. Svenska landsmål och svenskt folkliv 18:5. Stockholm.

Westerberg, Anna: Roslagsmålet. I: Rospiggen 2008.

Widmark, Gun, 1977: Lokalt och riksspråkligt – en undersökning av Uppsalaspråk. I: Dialectology and sociolinguistics. Essays in honor of Karl-Hampus Dahlstedt 19 april 1977. Ed. Claes-Christian Elert, Stig Eliasson, Sigurd Fries and Sture Ureland. Umeå.

Västerlund, Rune, 1983: Hållnäsmål. Utskrift av en uppländsk inspelning. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1982.

Västerlund, Rune, 1989: Alundamål. Utskrift av en uppländsk inspelning. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1988.

Wenner, Lena, 2010: När lögnare blir lugnare. En sociofonetisk studie av sammanfallet mellan kort ö och kort u i uppländskan. Diss. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 80) Uppsala.

Witting, Claes, 1968: On acute and grave contours in Central Swedish dialectal speech (Uppland). An audio-phonetic study. Svenska landsmål och svenskt folkliv B. 65.

Åhker, Eva, 1988: En slaktare berättar. Utskrift av inspelning från Dalby socken i Uppland. I: Mål och minnen. Vänskrift till Sven Söderström 1988. Uppsala.

Åhker, Eva, 1991: En slaktare berättar. Del 2. Utskrift av inspelning från Dalby socken i Uppland. I: Sagt och gjort. Vänskrift till Wolter Ehn och Rune Västerlund 1991. Uppsala.

Inspelningar

Se Centrala eller översiktliga arbeten.

Uppdaterad 28 mars 2014