• Huvudmeny

Småland

Översiktlig information om dialekterna i Småland finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Småland behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Lindqvist, Natan, 1943: Småland. En språkets valplats. I: En bok om Småland. Stockholm.

Pamp, Bengt, 1978: Svenska dialekter. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Almqvist, Gösta & Axelsson, Marita, 2003: Dialektord från Västbo härad. 2:a uppl. med tillägg. Villstads hembygdsförening. Smålandsstenar.

Billengren, Ehrenfried, 1961: Några gamla ord ur Sunnerbo-dialekten, jemförda med isländska stamord. I: Vide, Sten-Bertil, Smålands minnen. Lund.

Bolmsöitisk ordlista. Utgiven av Bolmsö hembygdsförening. Ljungby 1995.

Dialektord från Mörlunda och Tveta socknar, 2001. Studieförbundet Vuxenskolan. Mörlunda.

Dialektord och folkliga uttryck, 1996. Logen 4211 Bildning, IOGT-NTO. 4:e uppl. Bredaryd.

Ekenvall, V., 1943-44: En gammal ordlista från Västbo härad. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1943-44, H: 1-2. Uppsala.

Hultgren, Eric: Dialektord från Tingsåsbygden. I: Tingsås hembygdsförenings årsskrift 1971, 1973, 1975.

Johansson, Sture: Konstiga ord och talesätt. Ur gamla anteckningar. I: Älghultskrönika 1963.

Johansson, Swea, 1980: Småländsk dialekt. Ord och uttryck upptecknade mellan åren 1943-1980. Utök. uppl. Urshult.

Loberg, Karl: Försök till ordlista över den gamla Urshultsdialekten (omkr. 1900). 1. I: Urshults krönika 1967.

Långarydsdialekten, 2000. Utg. av Långaryds hembygdsföreningar. Långaryd.

Övriga arbeten

Alving, Hjalmar, 1917: Kalmarmålets ljudsystem. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1917. Uppsala.

Areskog, Gertrud, 1936: Östra Smålands folkmål. Inledning, översikt av ljudläran, formlära: verbböjningen. Utg. av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för folklivsforskning. Uppsala.

Boring, Olof Wilhelm, 1961: Några anteckningar om den dialekt, som talas bland allmogen inom Wirestads, Stenbrohults och Härlunda samt med några skiljaktigheter äfwen inom Skatelöfs och Thorsås socknar. I: Vide, Sten-Bertil, Smålands minnen. Lund.

Carlsson, Helmer: "Södra-Sandsjö-målet". Sandsjöboken 1976.

Christensen, Martina, 2008: Ungdomar och dialekt i Småland. En attitydundersökning. Kandidatuppsats vid Växjö universitet. Uppsatsen finns att läsa härlänk till annan webbplats

Elgström, Alinus: Folkmålet i Älghult. [1-2.] Älghultskrönika 1941, 1948.

Elmér, Lars, 1988: Något om tjustmålet. I: Tjustbygden 45. Västervik.

Fridell, Staffan, 1996: Bergadialekten och K. A. Larssons ordsamling. I: Boken om Bergabygden. D. 3.

Fridell, Staffan, 1999: Kronobergsdialekt. I: Landen kring sjöarna. En historia om Kronobergs län i mångtusenårigt perspektiv. Johansson, Lennart (red.). Kronobergs läns hembygdsförbund i samarbete med Smålands museum. Växjö.

Fridell, Staffan, 2005: Dialekt i en komedi av Johan Stagnel. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. Uppsala.

Från en marknad vid Hultet. Från Kalfsviks socken, Kinnevalds härad. I: Nyare bidrag till kännedom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv. II.9. Stockholm 1883.

Gadd, J.A., 1871: Om allmogemålet i Östra härad af Jönköpings län. Carlskrona.

Hedström, Gunnar, 1932: Sydsmåländska folkmål. 1. Inledning, studier över vokaler i starktonig ställning. Diss. Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund. Lund. /Register finns i Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1990./

Hedström, Gunnar, 1948: Ordstudier i anslutning till P. Rydholms anteckningar om Långarydsmålet i Västbo. 1-2:1. Lund.

Hedström, Gunnar, 1952: Ordstudier i anslutning till P. Rydholms anteckningar om Långarydsmålet i Västbo. 2:2. Lund.

Karlgren, Bärnhard, 1909: Om gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål inom Mo ock Tveta härader. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1909. Uppsala.

Källström, Ingrid & Källström, Roger, 2006: Verb i Värend och Västervik. I: Lekt och lärt. Vänskrift till Jan Einarsson 2006. Rapporter från Växjö universitet 16:2006.

Lindblom, K.G., 1939: Utkast till ljudlära för Kristvallamålet. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 1939. Uppsala.

Linder, Nils, 1866: Bidrag till kännedomen om allmogemålet i Södra Möre härad af Kalmar län. Uppsala.

Linder, Nils, 1867: Om allmogemålet i Södra Möre härad af Kalmar län. Diss. Uppsala.

Lindqvist, Natan, 1947: Dialekt och ortnamn i Nässjöbygden. I: Nässjöbygden och Sparbanken. Minnesskrift med anledning av Sparbankens sjuttiofemårsjubileum. Oskarshamn.

Lundell, J.A., 1932: Folkmålen i Södra Kalmar län. I: Saga och sed 1932. Uppsala.

"Lärare" (signatur): Några iakttagelser och funderingar över västerviksdialekten. I: Västerviks-Posten, julnummer 1927.

Lönnerholm, Erik, 1972: Språket i Jönköping. (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård. 46.) Stockholm.

Magnusson, Bo, 1962: Om språket i Kalmar. I: Rostads elevförbunds årsskrift 1962. Kalmar.

Magnusson, Bo, 1978: Språket i Kalmar. (Skrifter utg. av Svenska språknämnden. 64.) Stockholm.

Norlander, J.L., 1913: Starka verb i Västbo-målet. Lund.

Petersson, Bertil, 1999: Hemman gifta bort fjöntar, men granna gräbbor gifta bort sig själva. I: Markarydsbygden. D. 9.

Pollak, Hans W., 1929: Folkmål från Kalmar län. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv. B. 45.

Svedenfors, Folke, 1949, 1954: Dialekter i södra Sunnerbo resp. Dialekter. I: Gränsbygden [1]-2. Lund.

Teleman, Ulf, 2006: Två generationer hyfsad småländska. I: Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen.  Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk. 67. Uppsala universitet.

Uggla, Arvid H., Undersökning av Smålands och Ölands folkmål. I: Meddelanden från Norra Smålands fornminnesförening. Nr 1. 1907.

Westerberg, Anna, 2007: Hur knasig är västerviksdialekten? I: Bodil lajv. Festskrift till Bodil Nildin-Wall den 18 januari 2007. Marlene Hugoson (red.). Uppsala.

Vide, Sten-Bertil, 1951: Folkmålet i Markaryd. I: Markarydsortens Hembygdsförenings jubileumsskrift. Växjö.

Vide, Sten-Bertil, 1954: Öländskt folkmål och småländskt. Dialektundersökningar i Kalmar län. I: Kalmar län. Årg. 42.

Vide, Sten-Bertil, 1966: Sydsvenska växtnamn. Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund.

Vide, Sten-Bertil, 1978: Ryssbymål. I: En bok om Ryssby i Sunnerbo, Kronobergs län. Växjö.

Västra Torsås´ dialekt under tidiga 1900-talet. Boken om "håat oån” - hur orden - uttalades och vad de betydde i V Torsås. 2006. Växjö. 

Uppdaterad 10 november 2020