• Huvudmeny

Skåne

Översiktlig information om dialekterna i Skåne finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Skåne behandlas dialekter i ett särskilt avsnitt.

Ordböcker och ordlistor

Hansson, Åke, 2001: Ett Österlenmål. Ordbok över dialekten i Östra Ingelstads socken, Ingelstads härad. Språk- och folkminnesinstitutet. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.

Lundbladh, Carl-Erik, 2012: Skånska dialektord. Skrifter utgivna av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 12. Institutet för språk och folkminnen. Lund.

Person, B, 2005: Ordbok över Oxie härads folkmål med fokus på de kustnära socknarna. Böndernas, fiskarnas och kalkbrottsarbetarnas talade språk. Bunkeflostrand.

Sjöstedt, Gösta, 1979-1999: Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad. 1-4. Skrifter utgivna genom Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.

Övriga arbeten

Areskoug, Hugo, 1950: Om språk och språkgränser på Österlén. I: Tumathorps Sanct Knuts Gille Tänkebok 1949.

Bruce, Gösta, 1973: Tonal accent rules for compound stressed words in the Malmö dialect. I: Working papers 7. Phonetics laboratory, Lund university.

Bruce, Gösta, 1974: Tonaccentregler för sammansatta ord i några sydsvenska stadsmål. I: Svenskans beskrivning 8.

Ejskjær, Inger, 1964: Nogle ejendommeligheder ved relativkonstruktioner i danske ømål og i skånsk. I: Acta philologica Scandinavica 26.

Hallberg, Göran, 2003: Skånska – då, nu, sedan? I: Språkvård 2003.

Hansson, Åke, 1969: Fonematiska studier i skånska dialekter. Lund.

Hultman, Tor G., 1996: Grishalsdebatten – en språkstrid på Österlen. I: Språket lever! Festskrift till Margareta Westman den 27 mars 1996. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 80. Stockholm.

Ingers, Ingemar, 1970: Språket i Lund. Dialekt och riksspråk i Lund med omnejd. (Skrifter utg. av Nämnden för svensk språkvård 17.) Stockholm.

Larsdotter, Anna, 2009: Skåningarna bytte aldrig språk. I: Språktidningen 2010:1.

Persson, Martin, 2010: Dialektnivellering i Färs härad. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2010. Uppsala.

Sjöstedt, Gösta, 1955: Folkmålet i Nordöstra Skåne, dess uppkomst, utveckling och ställning i förhållande till andra mål. I: Västra Göinge hembygdsförenings skriftserie III.

Strandberg, Mathias, 2009: Sammansättningar med accent 1 i skånemål. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 2009. Uppsala.

Strandberg, Mathias, 2011: Accentuering av sammansättningar i sydöstra Skåne. I: Studier i dialektologi och sociolingvistik. Föredrag vid Nionde nordiska dialektologikonfererensen i Uppsala 18-20 augusti 2010. Utg. av Lars-Erik Edlund, Lennart Elmevik och Maj Reinhammar. Uppsala.

Vide, Sven-Bertil, 1966: Sydsvenska växtnamn. Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund. 

Uppdaterad 25 mars 2014