• Huvudmeny

Göteborg

Översiktlig information om göteborgska finns i Svensk uppslagsbok och Nationalencyklopedin. Under uppslagsordet Göteborg behandlas dialekten i ett särskilt avsnitt.

Centrala eller översiktliga arbeten

Björseth, Bertil, 1958: Göteborgsspråket. I: Skrifter utgivna av Nämnden för svensk språkvård 19. Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 2. Stockholm.

Holmberg, Bengt, 1976: Språket i Göteborg. I: Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 59. Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 5. Stockholm.

Ordböcker och ordlistor

Schånberg, Sven: 1998: Kals odbok. Göteborgskt skaplynne i språkets spegel. Göteborg.

Övriga arbeten

Andersson, Lars-Gunnar & Ralph, Bo , 1986: Sicket mål. Göteborg.

Andersson, Lars-Gunnar & Ralph, Bo, 1987: Mål på hemmaplan. Göteborg.

Andersson, Lars-Gunnar, 1994: Göteborgska – inte alltid så enkelt. I: Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. Föredrag från ett forskarsymposium. Utg. Ulla-Britt Kotsinas & John Helgander. (MINS 40.) Stockholm.

Andersson, Lars-Gunnar, 2000: Göteborgska som en social konstruktion. I: Sett och hört – en vänskrift tillägnad Kerstin Nordenstam på 65-årsdagen. Göteborg.

Andersson, Lars-Gunnar, 2006: Hur göteborgskan växte fram. I: Göteborg förr och nu. 2006: 31.

Axelsson, J., 1982: Bonnemål i kångälleböjjda. Ytterby.

Björseth, B. m.fl., 1939: Göteborgsdialekten och skolan. Göteborg.

Gunnarsdotter Grönberg, Anna, 1997: ”Arvet från Albert och Herbert till Robert.” Om ungdomsspråket i Göteborgsregionen. I: Ungdomsspråk i Norden. Föredrag från ett forskarsymposium (MINS 43.) Stockholm.

Gunnarsdotter Grönberg, Anna, 2009: E du go eller? Göteborgare kommer aldrig att prata stockholmska. I: Språktidningen 2010:2.

Gustafsson, Rune, 1994: Dialectus Vestrogothica och göteborgsdialekten. I: Spår av odling. Festskrift till Hugo Karlsson. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 19. Göteborg.

Karlsson, Hugo, 1979: Om göteborgskan. I: Göteborgs historiska museum årstryck. Göteborg.

Kuronen, Mikko, 1999: Prosodiska särdrag i göteborgska. I: Svenskans beskrivning 23. Lund.

Liljedahl, N.A., 1933: Bidrag till kännedomen om s-ljuden i Göteborg, deras uppkomst och bildningssätt. I: Svenska landsmål 1933.

Lyngfelt, Benjamin, 1999: Eller hur att… Om ett par potentiella drag i morgondagens Göteborgsdialekt. I: Från dataskärm och forskarpärm. Språkliga studier tillägnade Birgitta Ernby i juni 1999. (MISS 25.) Göteborg.

Segerup, My, 2005: The interaction of word accent and quantity in Gothenburg Swedish. I: Proceedings. FONETIK 2005. Göteborg.

Svahn, Margareta, 2003: På DAGstur. I: Ur SOFIs värld. Vänskrift till Björn Lindqvist den 9 september 2002. Uppsala.

Wirdenäs, Karolina, 2000: Diskurspartiklar i göteborgsungdomars samtal. I: Ungdom, sprog og identitet – Rapport från et nettverksmøte. (Nord 1999:30.) Köpenhamn. 

Uppdaterad 28 mars 2014