Små språk i Norden

För att öka medvetenheten, intresset och kunskapen om små språk i Norden. Här hittar du verktyg, information och inspiration för ditt språkstärkande arbete.

  • Framgång för små språk

    Hur kan de små språken i Norden stärkas? Vilka framgångsfaktorer finns? Experter från hela Norden medverkar med exempel.

  • Språkstärkande arbete

    Här hittar du exempel på hur andra har arbetat med språkrevitalisering inom utbildning, forskning och media.

  • Språkteknologi

    Här kan du läsa om hur situationen ser ut för de små språken i Norden och språkteknologi.

Vilka är de små språken i Norden?

Gemensamt för de små språken i Norden är att de har någon typ av officiell status eller erkännande i sina respektive länder och självstyrande områden. Till exempel är språket statsbärande, samhällsbärande, ett nationellt minoritetsspråk eller ett teckenspråk. Några av språken har numerärt få talare och vissa är skyddade av den Europeiska minoritetsspråksstadgan och/eller av nationella lagar.

Gemensamt är också olika utmaningar. Flera av de små språken i Norden har inte förts vidare till nästkommande generationer eller är hotade enligt UNESCO:s definitioner på hotade språk. Flera av språken har till exempel också brist på läromedel och språkteknologiska verktyg – och andra hotas av engelskans utbredning.

Om uppdraget

Projektet Små språk i Norden har uppmärksammat och spridit kunskap om situationen för de små språken i Norden och hur språken kan revitaliseras. Insatsen har utvecklat det nordiska språksamarbetet och bidragit till att stärka de små språken i Norden.

Nordiska ministerrådet finansierade satsningen som pågick 2019–2022. Isof fick uppdraget att samordna insatsen.