Mitäs kielikeskustat pitävät tehhä?

Isof:in ehotuksessa ette perustaa kielikeskustoja esitethään ette kielikeskustan ylheiskatsava tehtävä pittää olla ette huolehtia aktyellin minuriteetin tarpheita ja oikeutta ette ottaa takashiin kieltä aktiivisti eesauttamalla ja stimyleeraamalla kielenkäytön lissäintymistä, vahvistamalla yksityisitten etelytyksiä ette käyttää ja ottaa takashiin kielen ja levittämällä tietoa kielestä ja kunka sitä mennee revitaliseerata.

Joka kielikeskusta tullee ottamhaan esile omia yksityiskohtasia työselostuksia, mutta jokku ylheiskatsavat tehtävät oon yhtheisiä kaikile kielikeskustoile. Toimitten pitkänaikhainen päämäärä oon ette lisätä kielenkäyttämistä niin intiviititasola ko laajemasti yhtheiskunnassa ja ette etistää toimivvaa siirtoa kansalisitten minuriteetitten kielistä ja kulttuurista seuraavalle sukupolvele.

Toimia kansalisesti kielenkantajitten kansa ja niitten eestä koko maassa

Kielikeskusta pittää:

 • tehhä työtä lähtien minuriteetin tarpheista ja tilantheesta niin ette yksityiset saavat etelytyksiä ette ottaa takashiin ja käyttää kieltä.
 • tehhä yhtheistyötä aktööritten kansa ette saaja yhtheyttä kielenkantajitten kansa koko maassa.
 • säänölisesti analyseerata kielitilanetta ittele kullekki kansaliselle minuriteetile neuvottelussa Isof:in kielenhuolon kansa.
 • säänölisesti analyseerata ommaa revitaliseerinkityötä.

Kehittää ja välittää metutia kielirevitaliseerinkille Ruottissa

Kielikeskusta pittää:

 • kehittää metutia kansalisen minuriteettikielen kielirevitaliseerinkille.
 • koota sisäle, tokymenteerata ja välittää hyviä esimerkkiä ja kokemuksia kielirevitaliseerinkistä kansalisella, paikalisella ja kansanvälisellä tasola.
 • eri tavoile tukea perheitä kielensiirtämisessä ja intiviitiä kielenkäyttämisessä.

Tehhä yhtheistyötä muitten aktööritten kansa ja tukea muita aktööriä revitaliseerinkityössä

Kielikeskusta pittää:

 • tehhä yhtheistyötä muitten kielikeskustoitten kansa Ruottissa ja kansanvälisesti niinku kunnitten, rekiuunitten, koulutusaktööritten, resyrsikirjastoitten, virastoitten, föreninkitten ja organisasuunitten kansa koko maassa.
 • järjestää ja olla matkassa seminaarissa ja konferensissä jokka oon suunatut eri tasola oleville aktöörille.
 • välittää tietoa kielirevitaliseerinkistä. Kielikeskusta pittää kansa antaa tietoa kielirevitaliseerinkin koemuksista ja minkälaisia metutia oon olemassa kielirevitaliseerinkille. Kielikeskusta pittää kansa antaa tietoa kansalisen minuriteetin kulttuuriperinöstä ja kansalisen minuriteettikielen histuurisesta ja nykysestä tilantheesta.

Tehhä ulossuunattua työtä ette antaa informasuunia kansalisista minuriteettikielistä ja atityytistä niitä kohitti

Kielikeskusta pittää:

 • antaa tietosuutta ette net kansaliset minuriteettikielet oon uhattuja ja ette niitä mennee revitaliseerata.
 • informerata minuriteetitten kielelisistä oikeuksista.
 • tehhä kielen näkyväksi yhtheiskunnassa.