Fler föreningar får medel för språkrevitaliserande projekt

Regeringen har i slutet av juli beslutat att Institutet för språk och folkminnen tilldelas ytterligare två miljoner kronor för att stödja arbetet med språkrevitalisering.

Vid årets utlysning i januari 2020 inkom över 80 ansökningar och den totala ansökta summan var drygt 11 miljoner kronor. Då Isof hade 3,5 miljoner att fördela blev många av de tänkta projekten tilldelade en lägre summa än önskat, och ett antal föreningar fick inga medel alls trots lovvärda projekt. Årets pandemi har också gjort att många föreningar har tvingats skjuta på de planerade aktiviteterna till nästa år.

Institutets generaldirektör har därför beslutat att de nytillkomna medlen kommer att fördelas mellan projekt som, trots att de höll hög kvalitet, inte kunde ges medel vid årets ordinarie utlysning och till andra projekt som vid fördelningen i januari endast fick en del av de sökta medlen. Isofs referensgrupp för revitaliseringsbidraget har med hjälp av medarbetare på Isof gått igenom samtliga ansökningar från januari 2020 och gjort ett förslag på fördelning. Eftersom antalet ansökningar och det ansökta beloppet, trots tillskottet, vida överskrider de medel som finns att fördela kommer långt ifrån alla att få det sökta beloppet och i vissa fall kommer bidragssumman att ligga lägre än ansökt belopp.

Isof kommer att under augusti och september kontakta de föreningar som bedömts ha projekt där största möjliga nytta för revitalisering av språken kan åstadkommas.

Isofs arbete med språkrevitalisering

Språkrevitalisering handlar om att återuppliva ett hotat språk. Genom olika insatser vill man att vuxna som har glömt eller bara har fått höra språket hemma som barn kan få väcka språket till liv igen och att barn inom de nationella minoritetsgrupperna ska ges möjlighet att lära sig sitt språk.

En av Isofs uppgifter är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Varje år fördelar Isof därför statsbidrag till olika föreningar i Sverige som arbetar med projekt som ska stödja de nationella minoritetsspråken så att fler får tillgång till sitt språk.