Så kan framtidens lexikon för andraspråksinlärning se ut

Vad kan forskningen lära oss om hur inlärningslexikon för nybörjare kan utvecklas och förbättras? Det undersöks i en ny rapport från Språkrådet: Framtidens Lexin – forskningsöversikt.

Samhället har förändrats mycket under de snart fyrtio år som har gått sedan det första Lexinlexikonet gavs ut i början av 1980-talet. Inte minst har ny teknik, den pågående digitaliseringen, ökad invandring från länder utanför Europa samt högre krav på svenskkunskaper och snabb integrering skapat nya förutsättningar och möjligheter för flerspråkiga lexikon för andraspråksinlärning.

Lexikonresurser för nybörjarundervisning i svenska behövs mer än någonsin. Så hur kan Lexin anpassas och utvecklas för att underlätta svenskinlärningen för en väldigt heterogen grupp, där variationerna i studiebakgrund och förutsättningar för språkstudier är stora? Vilka slags ord bör ingå i ett sådant nybörjarlexikon? Hur bör vi tänka kring layouten för att underlätta för ovana lexikonanvändare?

Rapporten Framtidens Lexin – forskningsöversikt sammanför forskning från flerspråkighetsområdet med forskningsrön inom lexikografi för att undersöka hur Lexin kan vidareutvecklas och hur morgondagens flerspråkiga lexikonresurs bör se ut. Den är skriven av Ann-Kristin Hult och Lisa Loenheim, båda filosofie doktor i nordiska språk, på uppdrag av Språkrådet och är en del i ett större projekt om målgruppsanpassning och utveckling av flerspråkiga lexikon.