Genomförda workshoppar gav värdefulla synpunkter

Isof har anordnat flera workshoppar om hur nationella minoritetsspråk kan och bör stödjas genom livet.

Regeringen har gett Institutet för språk och folkminnen i uppdrag att ta fram ett långsiktigt handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib. Handlingsprogrammet ska främja möjligheten för de nationella minoritetsspråken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. Det ska lämnas till regeringen senast den 15 maj 2020.

Workshoppar för minoritetsspråken

Isof vill ta fram ett handlingsprogram som sätter individen i centrum. Vi har därför anordnat workshoppar för de olika minoritetsspråken om hur språken kan stödjas genom livet.

  • Den 5 december 2019 hölls en workshop om romani chib.
  • Den 30 januari 2020 hölls en workshop om jiddisch.
  • Den 31 januari 2020 hölls en workshop om finska.
  • Den 14 januari samt den 7 februari 2020 hölls workshoppar om meänkieli.

Deltagarna förde diskussioner om vilka insatser som behövs för att ge fler möjlighet att stärka sitt språk i livets olika skeden. I de olika workshopparna deltog sammanlagt över 100 talare och bärare av de nationella minoritetsspråken och vi fick med oss många viktiga synpunkter och idéer till det fortsatta arbetet med handlingsprogrammet.