Unescomöte i Bogotá

Den 9–14 december deltar Isof i ett internationellt Unescomöte om tryggande av det immateriella kulturarvet. Mötet äger rum i Colombia och samlar nära 750 deltagare från hela världen.

Sverige representeras av Annika Nordström och Martin Sundin från Isof, Meg Nömgård från Berättarnätet Kronoberg, Frida Gustafsson från Sveriges permanenta delegation vid Unesco i Paris och Teresia Ståhle Löfgren från Kulturdepartementet. Foto: Meg Nömgård.

Möte under flera dagar

Den fjortonde sessionen i den mellanstatliga kommittén för tryggande av det immateriella kulturarvet inleddes måndagen den 9 december i Bogotá, Colombia. Under mötet diskuteras ett antal frågor som är viktiga för konventionens fortsatta utveckling, bland annat metoder för hur man bäst tryggar traditioner som av olika orsaker är på väg att försvinna. Det görs även en uppföljning av de traditioner som finns inskrivna på konventionens internationella listor samt hur ideella organisationer ska bli mer delaktiga i konventionsarbetet.

Fem nya förslag på listan

En av de internationella listorna - listan över immateriella kulturarv som har behov av omedelbart tryggande - har inrättats i syfte att synliggöra kulturarv som är i behov av åtgärder för tryggande. Under onsdagen fattades beslut om att skriva in ytterligare fem förslag, bland annat Seperu, en folkdans från Botswana som är hotad eftersom det finns få utövare som kan föra vidare traditionen till kommande generationer. En annan hotad tradition är de ritualer och ceremonier som utförs vid den heliga platsen Kit Mikayi i västra Kenya. Människor besöker helgedomen för att bedja och utföra en mängd olika ritualer. Platsen är nu hotad, bland annat beroende på ingrepp i det omgivande naturområdet och utövarnas stigande ålder.

Läs mer om de nya förslagen på Unescos hemsida (texten är på engelska) Länk till annan webbplats.

750 deltagare från hela världen

Under mötet samlas närmare 750 deltagare från hela världen – representanter för olika länder, ideella organisationer, kulturinstitutioner och andra. Från Isof deltar generaldirektör Martin Sundin och Annika Nordström som är arkivchef på Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG). Från Sverige deltar även Frida Gustafsson från Sveriges permanenta delegation vid Unesco i Paris, Teresia Ståhle Löfgren från Kulturdepartementet och Meg Nömgård från Berättarnätet Kronoberg. I samband med kommittémötet ska den svenska delegationen dela ut broschyren Sweden´s Candidature for the Intangible Cultural Heritage Committee 2020 till medlemsländer som är på plats i Bogotá. Valet till kommittén äger rum under statspartsmötet i juni 2020.

Fakta: Unescos konvention

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet antogs 2003 och ratificerades av Sverige 2011. Den syftar till att trygga och öka kunskapen om uttryck, kunskaper, färdigheter och traditioner världen över. Isof har i uppdrag att utveckla arbetet med konventionen i Sverige.

Kommittén för tryggande av det immateriella kulturarvet ansvarar för genomförandet av konventionen på internationell nivå. Ett flertal insatser görs över hela världen och flera länder ingår i gemensamma projekt för bland annat inventering, kunskapsspridning och dokumentation. Kommittén fattar också beslut om bistånd till olika projekt och om förslag till konventionens internationella listor och register.