Svenska Akademien har tilldelat Åsa Holmér Blomska stipendiet för år 2024

Åsa Holmér var fram till maj anställd som språkvårdare i fackspråk och terminologi på Språkrådet, en avdelning inom Institutet för språk och folkminnen (Isof). Svenska Akademien har nu tilldelat Åsa Blomska stipendiet som en bekräftelse på hennes viktiga gärning för terminologiarbetet i Sverige.

Porträtt av Åsa Holmer

Åsa Holmér

Stipendiebeloppet är 50 000 kronor och utgår vartannat år ur en fond bildad av donationsmedel efter makarna Edward och Eva Blom. Stipendiet tilldelas ”personer, vilka på ett mera framträdande sätt gjort sig förtjänta om svenska språkets rykt och ans”.

Under sitt yrkesliv har Åsa gjort stora insatser för att utveckla och sprida kunskap om fackspråk och terminologi, nu senast på Isof och tidigare vid det numera nedlagda Terminologicentrum (TNC). Hon har varit en viktig länk för kunskapsöverföringen från Terminologicentrum (TNC) till Isofs terminologiverksamhet, som hon var med att starta 2019.

Åsa har också varit flitigt engagerad som föreläsare och som konsult i ett stort antal sammanhang, och har författat texter som ”Hur översätter man spikning till engelska? Terminologiskt ordboksarbete för högskoleområdet” (i LexicoNordica 25, 2018), ”Terminologicentraler som utbildare” (i Tänkta termer. Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv, VAKKI, 2016) och Medicinskt fackspråk i skrift. Råd och riktlinjer (2010).

Blomska stipendiet är en bekräftelse på hennes viktiga gärning för terminologiarbetet i Sverige.

Källa: Svenska akademien

Fakta

De senaste mottagarna av priset har varit Pia Forssell (2016), Lars Holm (2018), Staffan Fridell (2020) och Ola Karlsson (2022).