Tegntube – nordiska teckenspråk i de ungas händer

Nordiska teckenspråksnätverket och ungdomsförbunden för döva i Norden lanserar Tegntube, en webbplats som lyfter fram teckenspråkiga barn och ungas språksituation i Norden på ett ungdomligt, informativt och spännande sätt.

Webbsida där det står "Velkommen till Tegntube"

Information om åtta nordiska teckenspråk

På webbplatsen får man lära sig lite grundläggande kunskaper om de åtta nordiska teckenspråken i Norden. Vilka likheter och skillnader finns det? Finns det falska vänner även i de nordiska teckenspråken?

Idag fungerar amerikanskt teckenspråk och internationella tecken som ett slags lingua franca för många unga döva och hörselskadade när de samtalar med varandra över landsgränserna. Med TegnTube vill Nordiska teckenspråksnätverket, som Språkrådet ingår i, lyfta fram det nordiska teckenspråken betydelse i kontakten mellan döva i Norden – såväl förr som nu.

Thomas Hestbæk Andersen, direktör på Dansk Sprognævn, säger:

– Arbetet med att utveckla Tegntube är unikt eftersom vi för första gången kan jämföra de ungas teckenspråk i Danmark, Sverige, Norge, Finland och på Island. Med webbplatsen lyfter vi fram språk som är relativt okända för många och den bidrar till fortsatt språkförståelse mellan de närliggande teckenspråken i Norden.

Tillgång till språk är viktigt för hälsan

Tommy Lyxell, språkvårdare i svenskt teckenspråk på Språkrådet i Sverige, säger:

– Nordiska teckenspråksnätverket vill belysa teckenspråkens betydelse för barn och unga som är döva eller hörselskadade. Att ha möjlighet till god språkutveckling och sociala kontakter är en viktig del av god hälsa. Nordiska ministerrådet har deklarerat att Norden ska vara den bästa platsen för barn och unga. Denna vision ska även gälla döva och hörselskadade barn och unga. Vi låter deras berättelser om teckenspråkets betydelse komma fram på Tegntube och på Youtube.

Om Tegntube

Tegntube är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska språknämnder och dövorganisationer som ingår i Nordiska teckenspråksnätverket samt de nordiska ungdomsförbunden för döva. Språkrådet inom Isof är en av samarbetsparterna.

Den första projektfasen med utveckling av koncept, workshopar och videoinspelningar skedde under hösten 2020 och våren 2021. Omkring 200 korta videofilmer producerades. Arbetet leddes av Afdeling for Dansk Tegnsprog under Dansk Sprognævn. Den andra fasen från september 2021 fram till den officiella lanseringen av webbplatsen har använts till att förfina webbplatsen och skapa nytt innehåll.

Projektet har finansierats med medel från Nordiska ministerrådet och Nordplus samt med arbetsinsatser i de nordiska språknämnderna. Utöver Nordiska teckenspråksnätverket deltog Dövas Nordiska Ungdomsförbund, ungdomsförbunden i respektive länder och Dövas Nordiska Råd i projektet.