Ny rapport: Enighet och splittring i språkpolitiken

I Språkrådets valenkät har riksdagspartierna frågats ut om sin ståndpunkt i aktuella språkpolitiska frågor. Alla åtta riksdagspartier har besvarat enkäten och resultatet visar på enighet i vissa frågor och splittring i andra.

Rapporten kartlägger partiernas inställning till aktuella språkpolitiska frågor som främjande av svenska språket, de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk, men också på partiernas syn på engelskans roll i språksamhället, modersmålsundervisning, sfi, tolkhjälp för andraspråkstalare och språkkrav för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

Resultatet av enkäten redovisas i rapporten Riksdagspartiernas svar på språkpolitiska frågor– Språkrådets enkät inför riksdagsvalet 2022. Resultaten visar att riksdagspartierna är relativt ense om en del språkpolitiska frågor: främjandet av svenskan, de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk. I andra frågor är partierna mer splittrade; det gäller till exempel införandet av språkkrav för medborgarskap och främjandet av flerspråkighet bland människor med utländsk bakgrund.

Läs rapporten i sin helhet här: