Ny rapport om engelskans ställning inom akademin

Användning av engelska fortsätter öka på svenska lärosäten. Det visar en uppföljande undersökning som nu presenteras i rapporten Språkval och internationalisering.

omslag

Att engelska är vanligt på svenska universitet och högskolor är knappast någon hemlighet. Det gäller såväl som undervisningsspråk och som publiceringsspråk för avhandlingar och forskningsartiklar. Inom vissa områden som naturvetenskap har engelska länge varit vanligare än svenska.

Rapporten Språkval och internationalisering visar att användningen av engelska på svenska lärosäten har fortsatt att öka sedan 2010, då en liknande kartläggning gjordes. Ökningen har varit särskilt stor inom humaniora och teologi, där svenskan tidigare varit det vanligaste undervisningsspråket. Tendensen är densamma när det gäller publiceringsspråk.

Engelskans starka inflytande inom områden som högre utbildning och forskning var en huvudsaklig drivkraft bakom språklagens tillkomst (SFS 2009:600). En av farhågorna var att engelskan helt skulle tränga undan svenskan. Ett av språklagens huvudsyften var därför att främja det svenska språket och trygga att svenskan förblir ett komplett och samhällsbärande språk, även inom vetenskapen.

Enligt språklagen har myndigheter, som de flesta universitet är, ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas. Resultatet från rapporten kan förhoppningsvis vara underlag för en diskussion om användningen av svenska och engelska inom akademin.