Isof deltar i Unescomöte där nordisk tradition kan komma att listas

Mellan den 13 och 18 december deltar Isof i ett Unescomöte om immateriellt kulturarv. Under mötet förväntas en nordisk träbåtstradition antas till den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Under 2020 valdes Sverige som första nordiska land in i den mellanstatliga kommittén för Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Den nya rollen innebär att Sveriges internationella engagemang i kulturarvsfrågor ökar.

Det är ett viktigt arbete som gör att Sverige kan vara med och påverka konventionens utveckling och inriktning på internationell nivå. Sverige verkar bland annat för att stärka de icke-statliga organisationernas roll i arbetet, säger Annika Nordström som deltar på mötet i egenskap av senior rådgivare och ansvarig för arbetet med konventionen på Isof.

Mellan den 13 och 18 december 2021 pågår det 16:e mellanstatliga kommittémötet och Isof deltar som en av Sveriges representanter. Mötet kan följas digitalt via Unescokonventionens webbplats.

Nordisk tradition kan listas

På kommittémötet fattar deltagande länder bland annat beslut om nomineringar till Unescos olika internationella listor och register. En nominering som förväntas skrivas in på den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv är den gemensamma nordiska nomineringen av klinkbåtstraditionen.

Genom att de nordiska länderna tillsammans nominerar klinkbåtstraditionen vill man skapa gränslösa samarbeten för att föra vidare kunskap om att bygga, underhålla och inte minst använda dessa träbåtar. Konventionens beslut om den aktuella nomineringen ligger på en programpunkt under tisdag eftermiddag den 14 december.

Nordiskt och internationellt samarbete

Många aktörer i Norden har samarbetat för att möjliggöra klinkbåtsnomineringen. Det omfattande samarbetet har involverat såväl ideella utövare som ländernas samordnande myndigheter och kulturdepartement.

Initiativet kom från de ideella aktörerna och utövarna, de som i grunden vidareför olika kunskaper och traditioner. Nomineringen visar att kulturarv kan skapa samhörighet mellan människor över nationsgränserna. Den omfattar alla nordiska länder – inklusive Färöarna och Åland – samt urfolket samerna och andra nationella minoriteter, säger Annika Nordström.

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet är tänkt att bidra till att kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck från det förflutna förs vidare till kommande generationer. Konventionen ska också främja internationellt samarbete och bistånd. Isof ansvarar för arbetet med konventionen i Sverige i samarbete med bland annat utövare, ideella organisationer och kulturarvsinstitutioner.

Isof kommer att publicera ett pressmeddelande här på webben när det är klart att klinkbåtstraditionen har skrivits in på den representativa listan över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Om Isofs arbete med konventionen

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet tillkom 2003 för att uppmärksamma och trygga levande kulturarv i form av exempelvis traditioner, hantverk, muntligt berättande. Sverige anslöt sig till konventionen 2011. Sen dess har Isof haft som uppdrag att samordna arbetet med konventionen i Sverige.

Under 2020 valdes Sverige in i Den mellanstatliga kommittén (The Intergovernmental Committee) för konventionen. Det innebär att Sverige mellan år 2020–2024 kommer vara en del i arbetet med att ansvara för att konventionen genomförs även på en internationell nivå.