Så hanterar Isof bidrag till föreningar

Institutet för språk och folkminnen (Isof) fördelar statsbidrag till föreningar och organisationer i syfte att stärka de nationella minoritetsspråken i Sverige.

En av våra uppgifter som språkmyndighet är att främja och vårda de nationella minoritetsspråken. Det gör vi bland annat genom att fördela statsbidrag till projekt och insatser som leder till att fler får tillgång till sitt språk, så kallade revitaliseringsinsatser.

− Premisserna för vår bidragsfördelning regleras via förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Vi ställer enligt den tydliga krav och villkor för att söka bidrag, ta beslut om och fördela samt redovisa bidrag, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Varje förening som tilldelats bidrag måste lämna en ekonomisk redovisning av hur medlen använts, med intyg från föreningens eller organisationens revisor. Om beviljat bidrag uppgår till minst fem prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, krävs dessutom separat intyg av en auktoriserad eller godkänd revisor.

− Vi har inte haft någon anledning hittills att närmare granska stöden till de olika föreningarna, eftersom projekten redovisats enligt det regelverk vi följer. Med anledning av pågående mediala granskningar behöver vi förstås titta närmare på detta, för att säkerställa att de bidrag vi fördelar används på det sätt som det är tänkt, säger Martin Sundin.

På vår webb kan du läsa mer om statsbidraget för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Där hittar du även många goda exempel som speglar det språkfrämjande arbetet i olika delar av landet.