Alla namn är fina på olika sätt

Vilka namn är fina och fula, och vilka namn kan bäras av alla oavsett kön? Det är frågor som namnforskaren Katharina Leibring tittat på i en studie av ungdomars attityder till förnamn.

Katharina Leibring, förste forskningsarkivarie på Namnarkivet i Uppsala, har i sin studie tittat särskilt på vilka namn som anses fina och fula och vilken inställning som finns till könsöverskridande och könskonträra förnamn. Utgångspunkten är en tidigare webbfrågelista om namn på institutets hemsida. Webbfrågelistan riktade sig särskilt till gymnasister och deras lärare och sammanlagt kom det in över 300 svar från 21 skolor.

”Det märks att det här med namn är något som engagerar ungdomarna, till exempel frågan om vilka namn som anses fina eller fula. De skriver långa svar och ger många exempel”, berättar Katharina Leibring och tillägger att flickorna generellt tycks vara mer engagerade i att ge exempel och reflektera över namn.

”Det finns kanske något av traditionella könsroller här, att diskutera namn och namngivande ses som ett mer flickigt område.”

Fina namn

Vilka namn är fina? Många har en bestämd uppfattning i frågan och det gäller även de ungdomar som besvarade frågelistan. Bland exemplen på fina namn är det några som återkommer i flera svar, till exempel Alice, Emma, Julia, Erik, Alexander och William.

”Det är namn som finns på babynamntoppen idag, ungdomarna är alltså nära dagens föräldrar i sin syn på fina namn. Samtidigt förekommer flera av de här namnen även i exemplen på fula namn och det kanske är ett tecken på att några också börjar bli trötta på dem”, säger Katharina Leibring.

Anledningen till varför vissa namn är fina varierade. I förklaringarna handlar det till exempel om hur ett namn klingar, om det är vanligt eller ovanligt och vad namnet associeras med.

”I svaren gick det att se en viss skillnad mellan flickor och pojkar. Flickor tycks vara mer förtjusta i internationella, originella och estetiskt tilltalande namn. Pojkar verkar uppskatta praktiska namn mer”, säger Katharina Leibring.

Fula namn

Bland de namn som anses fula eller mindre fina nämns till exempel Bert, Göran, Margareta och Britta. Även dubbelnamn anses fula av många.

”Det är namn som var populära på 30-, 40- och 50-talet, alltså namn i deras mor- och farföräldrars generation. Enligt den klassiska tregenerationsregeln borde det vara namn som tilltalar dem, och man kan tänka sig att inställningen kan ändra sig tills de själva får barn.”

Flera av ungdomarna valde också att inte ge några exempel på namn, utan reflekterar över att det inte går att dela in namn i fina eller fula sådana. ”Min uppfattning beror på namnbärarna, inga namn är fina eller fula egentligen” skriver till exempel en pojke, och en flicka menar att det ”finns inga fula namn, bara omoderna”.

Positiva till könskonträra namn

I webbfrågelistan svarar ungdomarna också på frågor om könskonträra och könsneutrala förnamn. Med ett könskonträrt namn menas ett namn som vanligtvis förknippas med motsatt kön.

På frågan om man ska kunna ta ett könskonträrt namn svarar 45 procent av ungdomarna ja och 31 procent nej medan 17 procent tycker att det ska vara tillåtet för vuxna men att man inte ska kunna ge könskonträra namn till barn.

”Jämför man med befolkningen i stort, så har ungdomarna en mer positiv inställning till könskonträra namn. Det finns också en stor medvetenhet om könskodning av namn och vilka namn som kan bäras av alla oavsett kön”, säger Katharina Leibring.

På frågan om vilka namn som är könsneutrala svarar många Kim, Alex och Robin. Även Love, Lo, Michel(le) och Tove uppfattas av flera ungdomar som könsneutralt.

Röster från enkäten

”Bertil förknippar jag med pensionärer”

”Orvar tänker jag på korvar”

”Fula namn är långa och gamla eller namn som har ’bert’ i sig”

”Bengt är fint för det är inte vanligt i min ålder”

”Klassiska svenska namn är så tråkiga för under min uppväxt hette alla Emma, Erik och Simon”

”Fula namn är dubbelnamn allt annat fungerar”

”Ett fint namn är ett namn som verkligen passar personen, och som känns skönt när man säger det”

”Kvinnliga dubbelnamn kan vara fina”

”Jättelånga namn kan vara svåra att uttala och krångliga att skriva”

”Långa namn med djup mening är fina liksom en del korta namn. Fula namn är namn som påminner om det gamla Sverige, och fula bokstavskombinationer, mycket konsonanter”

”Gillar exotiska namn som inte är så vanliga i svenska samhället”

”Bra namn borde rulla av tungan”

”Gillar namn med flera vokaler efter varann”

”De fina flicknamnen lixom flyter ihop i munnen”

”Gillar flicknamn som är lätta på tungan och inte för tråkiga”

”Fula namn är inte så sexiga, fastnar på tungan, är tråkiga och gamla namn”

”De mindre fina känns hårda och inte så personliga”

”Japanska namn är fina”

”Tycker att gamla traditionella namn är fina, min familj kommer från Norrland där namnen har gått från generation till generation”

”Könsneutrala namn och inte så typiskt svenska namn är fina”

”Alla namn är fina, särskilt såna som man kan göra bra smeknamn på”

”Fula namn känns vardagliga, tråkiga och gammalmodiga”

”Inte så fina namn är såna som har smeknamn som t.ex. är elakt rimmade”

”Finns inga fula namn, bara omoderna”

”Alla namn är fina på olika sätt”

”Min uppfattning beror på namnbärarna, inga namn är fina eller fula egentligen”

”Gubb- eller tantnamn är fula, såna som bara gamla människor heter”

Fakta: Könskonträra namn

I Sverige ändrade Skatteverket år 2009 sin praxis och det blev då tillåtet med könskonträra namn för både barn och vuxna. Tidigare hade namnval som förknippas med motsatt kön kunnat nekas med hänsyftning till Namnlagens paragraf om namn ”som kan antas leda till obehag för den som skall bära det eller namn som av någon anledning uppenbarligen inte är lämpligt som förnamn”.

Liten ordlista

Könsbundet namn = namn som bara används av ett kön.

Könskonträrt namn = könsbundna namn som vid enstaka tillfällen ges till en person av motsatt kön

Könsöverskridande namn = namn som nyligen börjat användas som namn till båda könen

Könsneutralt namn = namn som används till båda könen