Att jobba på Isof

Vi är alltid intresserade av att få kontakt med kunniga och engagerade medarbetare. Här får du information om vad det innebär att arbeta hos oss!

Medarbetare

Vi är en spännande myndighet som samlar in, bygger upp och sprider kunskap om språk och kultur i vårt flerspråkiga Sverige. Hos oss arbetar personal inom yrkesgrupperna: språkvårdare, forskningsarkivarier, kommunikatörer, ljudtekniker, arkivarier, ekonomer, bibliotekarier, dialektpedagoger, namnvårdskonsulenter, systemutvecklare, arkivassistenter, jurister med mera. I dag arbetar cirka 100 personer på myndigheten, varav hälften på huvudkontoret i Uppsala och hälften på våra kontor i Göteborg och Stockholm.

Vårt erbjudande

Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med spännande och kvalificerade arbetsuppgifter, goda utvecklingsmöjligheter och möjlighet till intern rörlighet. Hos oss får du:

 • Arbeta för något som är viktigt och meningsfullt.
 • Arbeta för vår vision – ett rikare liv i ett öppnare samhälle.
 • Ett jobb där du gör samhällsnytta.
 • Möjlighet att påverka det som händer i Sverige inom kulturarvssektorn.
 • Balans mellan arbetsliv och privatliv.
 • Goda anställningsförmåner och friskvård.

Vår värdegrund

Hos oss finns ett stort engagemang för det gemensamma uppdraget och möjligheten att få bidra med något meningsfullt. Den statliga värdegrunden med de sex principerna är vägledande i vårt arbete:

Demokrati

All offentlig makt utgår från folket. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag och genomför de beslut som riksdagen och regeringen fattar. Vi är medvetna om att vår verksamhet till stor del finansieras av skattebetalarna.

Legalitet

Den offentliga makten utövas under lagarna. Vi känner till och följer de lagar och regler som gäller för vår verksamhet. Vår myndighetsutövning är rättssäker.

Objektivitet

Allas likhet inför lagarna. Vi är, och uppfattas vara, sakliga och opartiska och låter inte våra personliga uppfattningar eller tyckanden påverka arbetet. Lika fall behandlas lika.

Fri åsiktsbildning

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. Genom vårt förhållningssätt värnar vi offentlighetsprincipen. Genom yttrandefriheten har vi rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess. Vi är öppna och transparanta i vår verksamhet och vår kunskap är lättillgänglig och begriplig. Vi välkomnar dialog och lyssnar på synpunkter både internt och externt.

Respekt

Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vi bemöter alla med respekt och tar avstånd från diskriminering oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Effektivitet och service

Effektivitet och resurshållning ska förenas med service och tillgänglighet. Vi utför våra uppgifter effektivt och med hög kvalitet utifrån givna resurser. Vi tillhandahåller information, vägledning, råd och annan service som efterfrågas på ett enkelt och begripligt sätt och så snabbt som möjligt.

Hur du söker jobb hos oss

När vi har lediga tjänster hittar du annonsen i vårt rekryteringssystem på sidan Lediga tjänster här på webben och det är även via det systemet som du lämnar in din ansökan. När du klickar på knappen Ansök i annonsen flyttas du in i rekryteringssystemet och därifrån hanterar vi dina personuppgifter. Isof ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar hanteras enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Här kan du läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter när du söker jobb hos oss.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Dessa personuppgifter som du lämnar i din ansökan eller intresseanmälan behandlas av oss:

 • Namn
 • Födelseår
 • Kön
 • Kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer, adress)
 • Svar på eventuella urvalsfrågor i ansökningsformuläret
 • De personuppgifter som du angett i ditt CV, ditt personliga brev och övriga bifogade filer
 • Eventuella testsvar från arbetspsykologiska tester

Vad ska uppgifterna användas till?

Uppgifterna används till att hantera din jobbansökan, intresseanmälan eller jobbprenumeration via en så kallad kandidatprofil.

Vilka rättsliga grunder finns för behandling av personuppgifter?

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling i vårt rekryteringsverktyg Reachmee är ”uppgift av allmänt intresse”. Isof måste även enligt lagen om offentliga anställningar samt förvaltningslagen registrera inkomna handlingar och hantera anställningsärenden. Därför kan vissa behandlingar omfattas av grunden ”rättslig förpliktelse”. Den rättsliga grunden för behandling av dina personuppgifter när du skapar ett användarkonto för att prenumerera på lediga tjänster är ”samtycke”.

Vem kan ta del av uppgifterna?

Allmänt
De uppgifter du lämnar är tillgängliga för personalfunktionen och rekryterande personer inom organisationen, såsom rekryterande chefer och fackliga representanter. Vid anställning används personuppgifterna av personal inom personalfunktionen för att skriva, avtala och arkivera i personalakt.

Offentlighetsprincipen
Som statlig myndighet omfattas Isof av offentlighetsprincipen. Det innebär att om någon begär att få kopior på dina ansökningshandlingar är vi skyldiga att lämna ut dem. Det gäller dock inte uppgifter som omfattas av sekretess.

Skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. Du bör även vara aktsam om vilken information du lämnar i din ansökan. Ta endast med information som är relevant för den aktuella befattningen.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Om du blir anställd av oss arkiveras dina ansökningshandlingar.

Om du inte blir anställd av oss raderas dina personuppgifter från rekryteringsverktyget inom 26 månader efter din senast sökta tjänst. Vid en eventuell överklagandeprocess av anställningsärendet kommer dina personuppgifter raderas först när överklagandeprocessen har avslutats.

Vid intresseanmälan, jobbprenumeration och när du skapat ett kandidatkonto raderas dina personuppgifter från vårt system 12 månader efter att du registrerat dina uppgifter. 30 dagar innan uppgifterna raderas får du e-post med förfrågan om eventuell förlängning av din intresseanmälan/prenumeration/kandidatkonto och om du önskar få ta del av uppgifterna.

Din rätt att ta del av eller begära radering av personuppgifter

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Genom att logga in i rekryteringsverktyget kan du också själv uppdatera din användarprofil, liksom avsluta eller hantera jobbprenumerationer.

Om du vill dra tillbaka din ansökan i en rekryteringsprocess eller en generell intresseanmälan kan du göra en invändning mot behandlingen. Då upphör vi att behandla din ansökan i rekryteringssystemet och raderar inskickade handlingar, men viss information om din ansökan ligger kvar i rekryteringsärendet i enlighet med offentlighetsprincipen (se ovan).

Frågor om behandlingen av personuppgifter

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post: registrator@isof.se.

Om du har frågor om själva kravspecifikationen i tjänsten ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Dataskyddsombudet
Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud som ansvarar för myndighetens integritetsfrågor: dataskyddsombud@isof.se.

Välkommen att söka jobb!

På vår sida Lediga tjänster hittar du de aktuella tjänster du kan söka hos oss. Vi har även en sida på LinkedIn där vi sprider våra rekryteringsannonser. Välkommen att söka!