Om Erik Wellander

Det följande är ett utdrag ur den minnesartikel som Bertil Molde skrev över Erik Wellander. Den publicerades i Språkvård 4/1977.

Porträtt.

Erik Wellander (1884–1977).

När en särskild nämnd för vården av svenska språket planerades i början av 1940-talet var det självklart att Erik Wellander, författaren till Riktig svenska, var med i arbetet. Det var lika självklart att han ingick i den första kretsen medlemmar i Nämnden för svensk språkvård, när den började sin verksamhet 1944. Erik Wellander kvarstod sedan som aktivt arbetande medlem inte bara i nämnden utan också i dess verkställande organ, arbetsutskottet, ända till halvårsskiftet 1974, då nämnden ombildades till Svenska språknämnden och då han själv just hade fyllt 90 år.

Svenska språknämndens tacksamhetsskuld till Erik Wellander är långt större än vad som kan skildras på detta knappa utrymme. Hans för svensk språkvård och svensk språkkultur grundläggande storverk Riktig svenska har under decennier bildat den fasta grunden för all språkvårdsverksamhet i Sverige, inte minst för den som språknämnden har bedrivit. Detta inte bara för Sverige enastående verk har med sin klarhet, sin analytiska skärpa, sin överflödande rika exempelsamling, sin spänstiga stil och sin spiritualitet ända sedan sin första upplaga 1939 varit en aldrig sinande kunskapskälla - och glädjekälla. Visst har språket och synen på många företeelser i den moderna svenskan ändrats sedan 1939, vilket Erik Wellander själv var klart medveten om och vilket ledde honom att nära 90 år gammal (1973) ge ut en kraftigt omarbetad och i skilda avseenden moderniserad och förbättrad upplaga av Riktig svenska. Men del är påfallande – för många kanske till och med häpnads väckande – hur mycket som står sig, och står sig väl, från första upplagan 1939.

Den språksyn som var vägledande för Erik Wellander i Riktig svenska och i andra sammanhang har i väsentliga stycken alltid varit vägledande också för den svenska språknämnden. Till det bidrog han själv i hög grad genom sina talrika och mångsidiga insatser inom den inre kretsen i nämnden, i dess arbetsutskott. Därom vet alla besked som haft förmånen att samarbeta med honom i den kretsen. När Erik Wellander nu har avslutat sin långa och - för att använda ett slitet ord med fullaste berättigande gagnrika livsgärning, dröjer minnet gärna vid diskussioner och samtal om språkfrågor av de mest skiftande slag, där Erik Wellanders ord alltid hade inte bara de väldiga kunskapernas och det säkra språkliga omdömets tyngd, utan också den eleganta och slående formuleringskonstens behag.

Men inte ens i kretsen av de närmaste medarbetarna inom språknämnden var Erik Wellander enbart Språkmannen och Språkvårdaren. Han var också den kringsynte och skarpögde iakttagaren och granskaren av allt som rörde sig inom svenskt kulturliv. Med sin iakttagelseförmåga, sin minnesskärpa och sin talang för den spetsiga kommentaren skänkte han oss som hade förmånen att få lyssna slående, färgstarka och ofta överraskande perspektiv på aktuella frågor - och för honom fanns det aktuella inte bara i det för stunden mest debatterade utan också i det levande förflutna.

Ett av Erik Wellanders stora intressen var den offentliga svenskan. Med sin skrift Kommittésvenska (1950, bearbetad upplaga i Språknämndens skriftserie till 90-årsdagen 1974) gjorde han – liksom tidigare med Riktig svenska – en banbrytande och snårröjande insats, en insats som fortfarande är lika aktuell. I dessa tider då det talas så mycket och på sina håll med så nymornat intresse om myndigheternas språk, om kanslispråkets fördärvlighet, så är det på sin plats att erinra om Erik Wellanders energiska och insiktsfulla arbete med denna språkform på gott och ont.

Erik Wellander blev redan 1939, då Riktig svenska först gavs ut, den ledande språkvårdaren i Sverige, både praktiskt och teoretiskt. Denna position behöll han oomstritt och utan att egentligen själv ägna en tanke åt saken ända in i det sista, ända tills han av sjukdom i februari i år tvingades upphöra med den språkspalt i Svenska Dagbladet som han skrivit varje måndag sedan i december 1942 – inalles omkring 1 800 veckor.

Erik Wellander var en oförliknelig språkvårdens mästare, men han var också själv en lysande skribent och talare. Han var en språkmästare i alla betydelser – en inspirerande lärare för generationer av studenter och svensklärare, en språkgranskare utan motstycke i vårt land och en språkbrukare med en stil som smidigt följde hans rikt utrustade intellekt – och hjärta.

Svenska språknämnden och var och en av oss inom nämnden som har haft glädjen att nära samarbeta med Erik Wellander har blivit fattigare genom att han lämnat vår krets, men samtidigt är minnet av honom och hans gärning en rikedom som kommer att bestå.

Kontakt

För ytterligare frågor om priset eller Erik Wellanders fond, kontakta fondens ordförande, professor Björn Melander, 070-1679067, bjorn.melander@nordiska.uu.se.