Vad får du heta? Symposium om Personnamnslagen 2016 i teori och praktik

Institutet för språk och folkminnen (Isof) och Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, bjuder in till ett heldagssymposium om personnamnslagen 2016 i språklig och juridisk belysning torsdagen den 10 november 2022. Vid symposiet kan man ta del av föredrag av inbjudna föredragshållare.

Information

Tid: Torsdag den 10 november kl. 09.30-15.45

Plats: Campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1 A i Uppsala.

Övrigt: Fri entré. Lunch och fika ingår.

Anmäl dig: Det är inte möjligt att anmäla sig längre.

Den förra namnlagen från 1982 kritiserades för att i alltför stor utsträckning begränsa en enskild individs möjlighet att välja ett passande för- eller efternamn. I arbetet med att utarbeta nuvarande personnamnslag framhöll utredarna att ”individens frihet att själv få välja sitt namn” borde få större genomslag i den nya namnrätten. Samtidigt framhöll utredarna att ett namn även fortsättningsvis måste fylla funktionen att vara ett namn och fungera som ett sådant i alla sammanhang.

Hur gestaltas då individens frihet och namnskickets stabilitet i den nya personnamns-lagen från 2016? Den enskilda individen har erkänts en större frihet i valet av förnamn, samtidigt som den språkliga bedömningen har tillmätts en större betydelse.

Den nuvarande personnamnslagen har varit i bruk i sex år och frågan är hur lagen har fungerat hittills, och i vilken utsträckning lagen har påverkat svenskt personnamnsskick ur såväl språklig som juridisk synvinkel. Symposiets syfte är att ge en allsidig bild av hur personnamnslagen framför allt fungerar praktiskt men även att diskutera den teoretiska grunden.

Inledning och föredrag

Symposiet består av sex föredrag om 30–40 minuter inklusive frågestund. Symposiet öppnas av Martin Sundin, generaldirektör för Institutet för språk och folkminnen och Marco Bianchi, prefekt vid nordiska språk, Uppsala universitet. Som moderator fungerar Annette Torensjö, avdelningschef vid Institutet för språk och folkminnen.

Välkomna!

Sonja Entzenberg, Johan Hedberg och Leila Mattfolk
organisationskommitté

Inbjudna föreläsare

  • Magnus Schultzberg, Kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm: ”Men vad GÖR ni?” – domstolsprövningen av namnmål
  • Johan Berglund, Johanna Rygaard och Isabelle Thomasson, Administrativa namnändringar, Skatteverket i Norrköping: om dagligt arbete i handläggningen av namnärenden
  • Maria Kvicklund och Jeanette Thorell, Rättsavdelningen, Skatteverket i Norrköping: om dagligt arbete i handläggningen av namnärenden
  • Katharina Leibring, Institutet för språk och folkminnen: De språkliga experternas arbete med personnamnsärenden från 1970-tal till 2020-tal
  • Johan Hedberg, Institutet för språk och folkminnen / Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet: Namnmyndigheternas rådgivning till efternamnsbytare under 1900-talet
  • Sonja Entzenberg, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet: En sammanställning av domar i personnamnsärenden vid olika förvaltningsdomstolar (förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen)