• Huvudmeny

15 mars 2021

Sök pengar för språkvårdsforskning!

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser stipendier om sammanlagt 295 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Ansökan kan gälla alla ämnesområden som kan innefattas i en bred förståelse av begreppen språkvård och språkpolitik, till exempel:

  • det svenska standardspråkets variation och förändring
  • svenskt textbruk i tid och rum
  • standardisering, språknormer och attityder till normer
  • språklig mångfald i Sverige
  • språkteknologin, de nya medierna och svenskan
  • skola och språkundervisning.

Forskningsuppgiften behöver inte begränsas till det svenska språket utan kan röra andra språk som brukas i det svenska språksamhället.

Ansök senast 16 april 2021

Hela eller del av beloppet kan sökas till ett arbete i dess helhet eller till en del av ett större arbete. Även utgivningsbidrag kan sökas. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen. Ansökan sänds till Språkrådet som bifogat dokument i e-brev till maria.bylin@isof.se. (Skriv alltså inte ansökan i själva e-brevet, och glöm inte att sätta namn på ansökan!) Ansökan ska ha anlänt senast den 16 april 2021. Beslut meddelas senast den 1 juni.

Ansökan (högst tre sidor) ska innehålla en kortfattad presentation av forskningsuppgiften med en preciserad och motiverad frågeställning, teoretisk bakgrund, metod samt tidsplan och uppgift om hur forskningen är tänkt att avrapporteras. Ett önskat stipendiebelopp ska anges och specificeras genom en kostnadsberäkning. Ansökan kan inte avse lönemedel, men kan användas som ersättning för utebliven inkomst vid tjänstledighet för forskning. Ytterligare upplysningar lämnas av antingen Björn Melander, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, eller Maria Bylin, Språkrådet.

De utlysta medlen hämtas dels från avkastningen från Erik Wellanders fond, dels från avkastningen från Ebba Danelius stiftelse för sociala och kulturella ändamål, av vilka en särskild del ska gå till vetenskaplig undervisning eller forskning i svenska språket.

Kontakt

Björn Melander, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
E-post: bjorn.melander@nordiska.uu.se

Maria Bylin, Språkrådet, Isof
E-post: maria.bylin@isof.se

Uppdaterad 15 mars 2021