• Huvudmeny

17 december 2020

Hållbarhet i fokus på Isofs första internationella kommittémöte

Den 14–19 december pågår ett internationellt kommittémöte om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Sverige och Isof deltar för första gången som medlem i kommittén.

Det nu pågående 15:e kommittémötet för Unescos konvention om det immateriella kulturarvet har samlat mer än 800 deltagare från 140 länder. Mötet hålls digitalt och leds från Jamaica med stöd av Unescos sekretariat i Paris.

Sverige representeras av den permanenta delegationen vid Unesco och Kulturdepartementet – men även av Isof sedan Sverige som första land i Norden valts in i Den mellanstatliga kommittén för konventionen. Mötet utgör starten på Sveriges deltagande som kommittémedlem, ett åtagande som innebär att Sverige nu tagit ett stort steg framåt i arbetet med konventionen.

Nordiska kulturarv på agendan

En av de frågor som behandlats på mötet rör nomineringen av bastutraditionen i Finland till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv. Först 2021 kommer det att fattas beslut om ett förslag där även Sverige deltar. Det rör sig om en speciell teknik inom båtbyggnad, nämligen klinkbyggnadstekniken. Nomineringen har arbetats fram gemensamt av flera nordiska ideella organisationer på initiativ av Forbundet Kysten i Norge med stöd av Föreningen Allmogebåtar i Sverige.

Långsiktig hållbarhet i fokus

Mötet innebär även ett stort steg framåt när det gäller att lyfta aktuella frågor om bland annat urbanisering, migration och långsiktig hållbarhet. Med det nya redskapet Dive into living heritage and sustainable development, länk till annan webbplatsbeskrivs sambandet mellan immateriella kulturarv och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla medlemsländer har förbundit sig att arbeta för att nå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Kontaktpersoner för frågor

Annika Sjöberg, samordnare för Isofs arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

Annika Nordström, ansvarig för Isofs arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

Om Unescos konvention

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet tillkom 2003 för att uppmärksamma och trygga levande kulturarv i form av exempelvis traditioner, hantverk, muntligt berättande. Tanken är att konventionen ska bidra till att kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck från det förflutna förs vidare till kommande generationer. Konventionen ska också främja internationellt samarbete och bistånd.

Det finns två internationella listor och ett register kopplade till konventionen, det senare berör goda metodiska exempel – program, projekt och aktiviteter som visar hur man kan arbeta för att dokumentera eller föra vidare kunskap och som kan inspirera människor i andra länder i deras fortsatta arbete.

Sverige anslöt sig till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 2011. Sen dess har Isof haft som uppdrag att samordna arbetet med konventionen i Sverige. I arbetet ingår bland annat att hålla en förteckning med exempel på immateriella kulturarv i landet.

Under 2020 valdes Sverige in i Den mellanstatliga kommittén (The Intergovernmental Committee) för konventionen. Det innebär att Sverige mellan år 2020–2024 kommer vara en del i arbetet med att ansvara för att konventionen genomförs även på en nationell nivå.

Uppdaterad 17 december 2020