• Huvudmeny

26 april 2018

Tolktjänsten behöver förändras anser teckenspråkiga

Vid en demonstration i Stockholm framförde teckenspråkiga döva krav på att en nationell tolktjänst inrättas.

Döva teckenspråkiga har kunnat beställa tolk när de har kontakt med samhällets förvaltningar och sjukvården i 50 år. Tolktjänsten finansieras i dag av landstingen. Men många upplever att villkoren inte är likvärdiga i hela landet och att dagens regelverk begränsar dövas möjligheter i samhället.

Framför allt är man missnöjd över att inte kunna få kostnadsfri tolktjänst i arbetslivet. Döva tar i dag högskoleexamen i högre utsträckning och är kvalificerade för högre positioner i arbetslivet. Men arbetsgivare anställer ogärna döva på högre positioner eftersom det innebär en merkostnad. Arbetsgivaren måste nämligen själv stå för tolkkostnaden. Arbetsplatser kan få kostnadsfri tolk vid arbetsplatsträffar där döva är passiva mottagare av information, men inte om döva är chefer och leder möten.

En annan invändning som framförs är att tolktjänsten är knuten till döva tolkbrukare. Bedömningen görs efter tolkbrukarnas hörselförmåga – inte deras språkbehärskning – vilket är diskriminerande, anser initiativtagarna till demonstrationen.

En statlig utredning föreslog 2011 att tolktjänst för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet ska administreras av en statlig huvudman. Regeringen har inte genomfört utredningens förslag.

Läs mer:

SVT: Demonstration för nationell tolktjänstlänk till annan webbplats

DN: Regeringen måste ta sitt ansvar för hörselskadadelänk till annan webbplats

Metro: Dagens regelverk för tolktjänst begränsar dövas livlänk till annan webbplats

En samlad tolktjänst (SOU 2011:83)länk till annan webbplats

Uppdaterad 26 april 2018