• Huvudmeny

24 november 2017

Undervisning på engelska kan försämra svenskan

Skolelever som går på engelskspråkiga gymnasium kan få svårare att uttrycka sig korrekt på svenska. Det visar en ny studie vid det vetenskapliga förlaget Multilingual matters.

I studien granskades språkriktigheten i uppsatser som skrivits av elever som går första respektive fjärde terminen på ett engelskspråkigt gymnasium.

Uppsatserna jämfördes sedan med elever som läser samma terminer på en svenskspråkigt gymnasieskola. Under den första terminen märktes ingen tydlig skillnad på elevernas kunskaper i svenska. Men under den fjärde terminen skrev eleverna på den engelskspråkiga skolan betydligt sämre på svenska än eleverna på den svenskspråkiga skolan, trots att eleverna på det engelska programmet hade högre betyg.

Maria Lim Falk som står bakom studien menar att en förklaring är att man på den engelskspråkiga gymnasieskolan lägger för lite vikt vid svenskan. Hon menar att man fokuserar för mycket på kunskaperna i engelska och att man samtidigt tar utvecklingen i det svenska språket för givet.

Uppdaterad 04 december 2017