• Huvudmeny

9 mars 2017

Unescomöte med fokus på vidareförande av levande traditioner

Under det senaste Unescomötet i Addis Abeba fördes många levande traditioner från hela världen in på konventionens båda internationella listor.

Under slutet av november samlades delegater från samtliga länder som skrivit under Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Etiopiens huvudstad Addis Abeba. Under mötet beslutades att utöka Unescos register över bästa metodiska exempel med ytterligare fem program. Registret utgörs av program, projekt och aktiviteter som utgör en förebild för arbetet med konventionen om det immateriella kulturarvet och vilka kan visa fram åtgärder för tryggande av levande traditioner.

Center för byggnation av traditionsbåtar i Norge

Ett av de fem förslag som antogs under årets kommittémöte var ett center för byggnation av traditionsbåtar i Norge: Oselvarverkstaden. Centret, som skapades under 1990-talet, utgör enligt Unesco ett föredömligt exempel på återskapande av en traditionell lärlingsprocess i en modern kontext. Oselvarverkstaden har efter hand utvidgat verksamheten och fungerar i dag som en knutpunkt för vidareförande av kunskap om byggnation och underhåll av träbåtar med förgreningar över hela Norden. Därmed har kunskapen om hur man bygger traditionsbåtar i trä seglat i mål som första nordiska immateriella kulturarv på Unescos register över bästa metodiska exempel!

Förutom norska Oselvarverkstaden valdes förslag från Österrike, Ungern, Bulgarien och Kroatien in på registret. Österrikes nominering utgjordes av ett nätverk av regionala centra för överföring av traditionella hantverk inom trä, måleri och textil. På centren ges möjlighet för lokala hantverkare att vidareföra kunskaper om tekniker och material till kommande generationer, bland annat i form av introduktionskurser för studenter och öppna utställningar. Verksamheten utgör en förbindande länk mellan hantverk och industri samt en gemensam plattform för vidareförande av traditionella hantverkstekniker. Från Kroatien antogs Batana Ekomuseum, ett besökscenter med syfte att vidareföra kunskap om det maritima kulturarvet i Rovinj. I centrum för verksamheten står den traditionella båttypen batana som under lång tid utgjort ett nav såväl för stadens handel och näringsfång som för en lokal berättar- och vistradition.

Flera nya traditioner på listorna

Under mötet fördes även många levande traditioner världen över in på konventionens båda internationella listor. Ett stort antal nomineringar granskades och av dessa antogs totalt 41 nya levande traditioner varav fyra ansågs vara i akut behov av åtgärder för att inte riskera att dö ut. För dessa finns en separat lista över immateriella kulturarv som har behov av omedelbart tryggande. Syftet är bland annat att öka medvetandet om det immateriella kulturarvets betydelse på lokal, nationell och internationell nivå.

Kommittén fattade även beslut om finansiellt stöd till Kambodja för att trygga Chapei Dang Veng, en musikalisk tradition som nu är på väg att försvinna på grund av att det endast finns två äldre mästare kvar. En plan för tryggande har upprättats innefattande bland annat program för utbildning av unga mästare samt även en musikfestival.

Immateriellt kulturarv i konflikter och naturkatastrofer

Slutligen diskuterades frågan om hur det immateriella kulturarvet påverkas i händelse av konflikter och naturkatastrofer. Kommittén uttryckte sin fulla sympati för alla som drabbats och betonade vikten av respekt för dem som trots stora umbäranden ännu utövar sina traditioner. Mötet avslutades med en uppmaning till konventionens medlemsländer att i möjligaste mån "säkerställa att samhällen, grupper och individer, med särskild uppmärksamhet på personer i flykt […], ges tillgång till de instrument, föremål, kulturella platser och minnesmärken, som krävs för att kunna utöva traditionen”.

Uppdaterad 09 mars 2017