• Huvudmeny

19 maj 2016

Hellre ”högskola” än ”University”

Svenska högskolor kallar sig oftast ”University” på engelska, och på högskolan i Jönköping använder man numera namnet Jönköping University även i Sverige. Något som Språkrådet tycker rimmar illa med språklagen.

Vetenskapsrådets tidning Curie har gjort en inventering av hur svenska högskolor och universitet omnämner sig på engelska. Reglerna för högskolor och universitetens svenska namn regleras av högskoleförordningen, men några motsvarande regler för den engelska översättningen av namnen finns inte. Högskolerådets svensk-engelska ordbok säger att ordet ”högskola” ska översättas med ”University college”. Enligt Curies genomgång är det dock nästan inget av Sveriges lärosäten som använder det i namnet på engelska. De flesta använder istället ”University”. Högskolan i Jönköping skiljer sig från de övriga lärosätena genom att använda ett engelskt namn - Jönköping University - även i Sverige.

Risk för missförstånd

I Sverige skiljer man på benämningarna högskola och universitet. Skillnaden är att det bara är universitet som kan examinera doktorer inom alla områden. Någon sådan skillnad görs inte på engelska. Internationellt sett är det inget konstigt att oberoende lärosäten med examinationsrätt på alla nivåer kallas University, menar högskolan i Jönköping. Det håller Jennie Spetz, utredare på Språkrådet, med om.

”Risken för missförstånd uppstår först och främst när namnet Jönköping University används i Sverige. För en svenskspråkig allmänhet ligger det för de flesta nära till hands att göra en direktöversättning och därmed felaktigt uppfatta högskolan som ett universitet”, säger hon.

De skäl som högskolan själv angett för att i svenska sammanhang kalla sig Jönköping University istället för Högskolan i Jönköping, är att de vill ha en enhetlig avsändare som kan användas både i Sverige och utomlands. De menar också att namnet signalerar en internationell profil.

Strider mot språklagens intentioner

Enligt språklagen ska kommunala och statliga myndigheter använda svenska språket som en grundregel, om det inte finns goda skäl att använda andra språk. Grundregeln om användning av svenska gäller också vid namnval. Högskolan i Jönköping är stiftelseägd och står därmed utanför språklagens formella räckvidd. Det innebär dock inte att högskolan helt kan ställa sig utanför språkpolitiska överväganden, menar Jennie Spetz.

”Språklagen innebär ett ställningstagande om att bevara svenskans ställning som samhällsbärande språk. Att ta språkpolitiskt ansvar handlar om att se sin roll som representant för högskolesektorn och det ansvar som följer med den rollen, inte om huruvida man rent formellt är tvingad att rätta sig efter en särskild paragraf eller inte. Vill man i en svensk kontext visa att man som högskola kan konkurrera internationellt så tror vi att det finns andra sätt att visa det på, till exempel genom internationella forskarutbyten.”

Uppdaterad 20 maj 2016