• Huvudmeny

2 juni 2015

Språkrådet bildar centrum inom Swe-Clarin

EU-projektet Clarin gör stora språkliga material tillgängliga för forskare. Språkrådet och institutet medverkar i projektet.

EU-projektet Clarin syftar till att göra stora språkliga material tillgängliga för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning – tillsammans med avancerade språkteknologiska verktyg för att bearbeta och undersöka materialet. 

Swe-Clarin, som är den svenska delen av projektet, har till uppgift att ge råd och vägledning till forskare, skapa tillgång till forskningsmaterial, bidra med analysverktyg och erbjuda arkiv för lagring och bevarande. Uppbyggnaden av forskningsinfrastrukturen sker under fem år från 2014 till 2019, med finansiering från Vetenskapsrådet.

Ett av Clarincentrumen bildas på Språkrådet. Material som Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen har ska där göras tillgängliga för forskning inom Clarininfrastrukturen. Det rör sig till exempel om ord-, namn- och termsamlingar, dialektinspelningar och folkminnesbeskrivningar. Språkrådet ska tillsammans med Digisam och TMH på KTH särskilt fokusera på att tillgängliggöra kulturminnesinstitutionernas inspelningar av talat språk.

Läs mer

Uppdaterad 02 juni 2015