• Huvudmeny

6 maj 2015

Minoritetsspråkspriset tilldelas Sadeta Murić

Sadeta Murić har med stor entusiasm främjat språkutveckling såväl i skolan som i bosniska föreningar och hon får därför årets minoritetsspråkspris.

Minoritetsspråkspriset är en belöning för goda insatser i arbetet med minoritetsspråk och en uppmuntran till fortsatt arbete.

Juryns motivering 

”Språkrådets minoritetsspråkspris 2015 tilldelas Sadeta Murić för goda insatser i arbetet med att stärka flerspråkiga barns och elevers mångkulturella identitet.

Sadeta Murić har som många andra tvingats lämna sitt land och flytta till Sverige. Hon engagerade sig snart i de bosniska barnens undervisning där modersmålet användes som grund för att utveckla både det svenska språket och ämneskunskaper.

I sin hemort Gislaved har hon arbetat även för utveckling av andra modersmål. Barnens trygghet i sin svenska och bosniska identitet har varit hennes främsta drivkraft. Den tanken har hon fört med sig in i föreningslivet.  

Med sin sociala och pedagogiska kompetens och brinnande entusiasm sprider hon glädje och inspiration.”

Prisutdelning

Minoritetsspråkspriset delades ut den 6 maj på Språkrådets årliga konferens Språkrådsdagen. Prisutdelare var kulturminister Alice Bah Kuhnke. 

Kontakt

Mer information om priset lämnas av Riina Heikkilä, 08-455 42 24, riina.heikkila@sprakochfolkminnen.se


Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Uppdaterad 06 maj 2015