• Huvudmeny

6 maj 2015

Caroline Liberg får pris för framstående forskning inom språkvårdens område

På Språkrådsdagen den 6 maj delades Erik Wellanders pris för 2015 ut till Caroline Liberg, Uppsala universitet, för hennes forskning om skolans läs- och skrivundervisning.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område går i år till Caroline Liberg. Hon är professor vid Uppsala universitet i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser. Ända sedan doktorsavhandlingen från 1991, Learning to read and write, har hon som forskare, lärarutbildare och i samverkan med samhälle och skola arbetat med läs- och skrivundervisning i ett brett perspektiv.

Grundläggande för Caroline Liberg är att hon ser läs- och skrivförmåga i ett samhälleligt sammanhang, som en kulturell verksamhet. Den som kan läsa och skriva formar inte bara bokstäver till ord och ord till meningar. Minst lika viktigt är att kunna utveckla ett levande förhållande till det man läser och skriver, att begripa hur man ständigt på nytt använder skriften i den samverkan mellan människor som skapar våra livsvillkor. Skriv- och läsutvecklingen pågår genom hela livet, menar Caroline Liberg. Hon lyfter gärna fram läs- och skrivundervisning för barn i 10–12-årsåldern, ett område som länge försummats av forskningen.

För svensk språkvård finns knappast något mer angeläget än god läs- och skrivförmåga hos alla medborgare, och Caroline Liberg har på ett mycket betydelsefullt sätt ägnat sitt yrkesliv åt denna centrala språkvårdsuppgift.

Prisutdelning

Priset delades ut den 6 maj på Språkrådsdagen. Prisutdelare är professor Olle Josephson, ordförande i Erik Wellanders fond. Fonden är uppkallad efter den kanske främsta svenska språkvårdaren vid 1900-talets mitt, professorn i tyska Erik Wellander. Fonden stödjer svensk språkvetenskaplig forskning inom språkvårdens område och delar bland annat ut ett årligt pris.

Kontakt

Frågor om priset eller pristagaren besvaras av professor Olle Josephson, Olle.Josephson@su.se, 0734-233 154.


Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Uppdaterad 07 maj 2015