• Huvudmeny

24 mars 2015

Finland har fått en teckenspråkslag

En teckenspråkslag har antagits av finska riksdagen. Lagen förväntas träda i kraft under våren 2015.

"Detta är resultatet av årtionden av opinionsbildning och visar att det finska samhället äntligen är redo att erkänna att teckenspråkiga är en språklig och kulturell grupp", säger Markku Jokinen, verksamhetsledare för Finlands Dövas Förbund, i ett pressmeddelande.

Teckenspråkslagen beskriver myndigheternas ansvar för de teckenspråkigas möjligheter att få information på sitt språk. Myndigheterna ska främja de teckenspråkigas möjligheter att använda sitt språk och lagen avser både det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Lagens utformning är unik eftersom språkbruket inte knyts till språkbrukarnas hörselgrader, det vill säga om de är döva, hörselskadade eller hörande. I stället definieras teckenspråkiga som en språk- och kulturgrupp. 

Teckenspråkslagen är en allmän lag, och annan lagstiftning som berör de teckenspråkiga kan behöva ses över. Justitieministeriet tänker tillsätta en samarbetsgrupp så att informationsgången mellan olika aktörer säkras. Behovet av en teckenspråksdelegation ska också utredas. Grundlagsutskottet skrev i sitt betänkande att staten bör avsätta medel för revitalisering av det finlandssvenska teckenspråket eftersom det är ett hotat språk.

Läs pressmeddelande hos Finlands Dövas Förbund


Uppdaterad 24 mars 2015