• Huvudmeny

12 mars 2015

Sök pengar för språkvårdsforskning

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser nu stipendier om sammanlagt 350 000 kronor för svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Ansökan kan gälla alla ämnesområden som kan innefattas i en bred förståelse av begreppen språkvård och språkpolitik, till exempel:

  • det svenska standardspråkets variation och förändring
  • standardisering, språknormer och attityder till normer
  • språklig mångfald i Sverige
  • språkteknologin, de nya medierna och svenskan
  • skola och språkundervisning.

Forskningsuppgiften behöver inte begränsas till det svenska språket utan kan röra andra språk som brukas i det svenska språksamhället.

Ansök senast den 13 april

Hela eller del av beloppet kan sökas till ett arbete i dess helhet eller till en del av ett större arbete. Även utgivningsbidrag kan sökas. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen eller vara antagen till forskarstudier.

Ansökan sänds till Språkrådet som bifogat dokument i e-brev till rickard.domeij@sprakochfolkminnen.se.  (Skriv alltså inte ansökan i själva e-brevet, och glöm inte att sätta namn på ansökan!)

Ansökan ska ha anlänt senast den 13 april. Beslut meddelas senast den 9 juni.

Ansökan (högst tre sidor) ska innehålla en kortfattad presentation av forskningsuppgiften med en preciserad och motiverad frågeställning, teoretisk bakgrund, metod samt tidsplan och uppgift om hur forskningen är tänkt att avrapporteras. Ett önskat stipendiebelopp ska anges och specificeras. Ansökan kan inte avse lönemedel.

Kontakt

För ytterligare upplysningar kontakta:

Olle Josephson, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet
Telefon: 08-16 34 76 
E-post: olle.josephson@su.se

Rickard Domeij, Språkrådet
E-post: rickard.domeij@sprakochfolkminnen.se

De utlysta medlen hämtas dels från avkastningen från Erik Wellanders fond, dels från avkastningen från Ebba Danelius stiftelse för sociala och kulturella ändamål, av vilka en särskild del ska gå till vetenskaplig undervisning eller forskning i svenska språket.

Läs mer

Språkvård: Vem var Erik Wellander

Uppdaterad 12 mars 2015