• Huvudmeny

26 augusti 2014

Göteborgskan – en smittsam dialekt

Pratar man göteborgska även i Skara och Uddevalla eller står västgötskan och bohuslänskan emot? Det undersöks i den nya boken Dialektutjämning i Västsverige.

Göteborgskan har en stark spridning i Västsverige men frågan är hur långt från staden den sträcker sig. I forskningsprojektet Dialektutjämning i Västsverige undersökte man dialekten på ett antal orter i Västergötland och södra Bohuslän för att se om och i sådana fall hur göteborgskan har påverkat de traditionella dialekterna. Slutrapporten från projektet presenteras i boken Dialektutjämning i Västsverige. Författare är Margareta Svahn och Jenny Nilsson.

Södra Bohuslän är det område som har påverkats mest av göteborgskan. I Stenungsund talas en stenungsundsgöteborgska som knappt går att skilja från den göteborgska som talas av unga göteborgare och i Skärhamn finns en kombilekt där talarna blandar göteborgska och bohuslänska på olika sätt. I Västergötland är dialekten mindre påverkad av göteborgskan, där är det snarare standardsvenskan som står för utjämningen.

Orterna som undersökts i projektet är Borås, Kinna, Skara, Sollebrunn, Trollhättan och Vara i Västergötland, och Skärhamn, Stenungsund och Uddevalla i Bohuslän. Orterna ligger mellan 45 och 130 kilometer från Göteborg. I projektet gjordes omfattande inspelningar av intervjuer med ungdomar och vuxna på de olika orterna som sedan jämfördes med arkivinspelningar från mitten av 1900-talet.

Kontakt

Margareta Svahn

Telefon: 018-471 1295, 018-55 16 05, 0705-71 37 27

E-post: margareta.svahn@nordiska.uu.se

Beställ boken

Om Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Uppdaterad 25 juni 2020