• Huvudmeny

26 februari 2014

Sök pengar för språkvårdsforskning!

Stiftelsen Erik Wellanders fond utlyser nu stipendier om sammanlagt ca 300 000 kr för svensk språkvetenskaplig forskning inom språkvård.

Ansökan kan gälla följande ämnesområden:

  • språkvården och det svenska standardspråkets variation och förändring
  • standardisering, språknormer och attityder till normer
  • språkpolitik och språklig mångfald i Sverige
  • språkteknologin, de nya medierna och svenskan
  • skola och språkundervisning.

Också andra förslag som ryms inom begreppet språkvård, tolkat i vid bemärkelse, är välkomna. Forskningsuppgiften behöver inte begränsas till det svenska språket utan kan röra andra språk som brukas i det svenska språksamhället.

Hela eller del av beloppet kan sökas till ett arbete i dess helhet eller till en del av ett större arbete. Även utgivningsbidrag kan sökas. Sökande bör ha avlagt doktorsexamen eller vara antagen till forskarstudier. Ansökan sänds dels i ett underskrivet pappersexemplar till Erik Wellanders fond, c/o Språkrådet, Box 20057, 104 60 Stockholm, dels som bifogat dokument i e-brev till Rickard.Domeij@sprakradet.se. (Skriv alltså inte ansökan i själva e-brevet!) Ansökan ska ha anlänt senast den 7 april. Beslut meddelas senast den 9 juni.

Ansökan (högst tre sidor) ska innehålla en kortfattad presentation av forskningsuppgiften med en preciserad och motiverad frågeställning, teoretisk bakgrund, metod samt tidsplan och uppgift om hur forskningen är tänkt att avrapporteras. Ett önskat stipendiebelopp ska anges och specificeras. Ansökan kan inte avse lönemedel. Ytterligare upplysningar lämnas av antingen Olle Josephson, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, 08-16 34 76, Olle.Josephson@su.se, eller Rickard Domeij, Språkrådet (e-postadress ovan).

De utlysta medlen hämtas dels från avkastningen från Erik Wellanders fond, dels från avkastningen från Ebba Danelius stiftelse för sociala och kulturella ändamål, av vilka en särskild del ska gå till vetenskaplig undervisning eller forskning i svenska språket.

Läs även mer om Wellanders pris 2013, se en förteckning över alla gamla pristagare och läs mer om språkmannen Erik Wellander

Uppdaterad 20 april 2014