• Huvudmeny

14 februari 2014

Så tryggas våra levande traditioner

I dag lämnar Institutet för språk och folkminnen över rapporten Levande traditioner om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet till regeringen.

Under åren 2011–2013 har Institutet för språk och folkminnen haft ett särskilt regeringsuppdrag att som samordnande myndighet utveckla arbetet med tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige.

Projektledare Annika Nordström berättar att uppdraget har varit spännande och intressant med både möjligheter och utmaningar:

– En utmaning är förstås paradoxen i att trygga det som är föränderligt. Immateriella kulturarv kan vara till exempel hantverk, ritualer, traditioner, danser, sånger och berättelser – levande traditioner som förändras med tiden. Genom att trygga förutsättningarna för dessa kan vi föra med oss kulturell mångfald som tillgångar in i framtiden. Våra kulturarv har potential att sammanföra människor från olika delar av världen och ge alternativa sätt att lära känna varandra och mötas.

I slutrapporten föreslås att Institutet för språk och folkminnen får fortsatt samordningsansvar för arbetet med konventionen. Enligt förslaget ska institutet tillsammans med Nordiska museet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Riksantikvarieämbetet och Statens musikverk genom Svenskt visarkiv bevaka att immateriella kulturarv tryggas och att arbetet med konventionen utvecklas.

Läs rapporten

Läs rapporten Levande traditionerPDF (pdf, 1.2 MB).

Läs mer om arbetet med Unescos konvention.

Kontakt

För frågor och mer information, kontakta informationsstrateg Ulrika Sjöberg, 018-65 24 26, ulrika.sjoberg@sofi.se.


Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Institutets avdelning Språkrådet har till uppgift att följa och främja språkens utveckling i Sverige och att främja språkvård hos myndigheter. Språkrådet arbetar både med svenskan och med Sveriges minoritetsspråk.


Uppdaterad 20 april 2014