• Huvudmeny

24 oktober 2013

Teknik som språkförmedlare i grundskolan

Ingela Holmström har studerat vad hörselteknik innebär för döva barn med snäckimplantat i talad klassrumsundervisning och i umgänge med klasskamrater.

I dag går många döva barn med snäckimplantat i grundskolan, och de använder hörselteknik och andra tekniska hjälpmedel för att ta del av undervisningen. Men överbryggar tekniken verkligen alla kommunikativa hinder? Ingela Holmströms doktorsavhandling, som bygger på en interaktionsstudie av två elever i låg- och mellanstadiet, visar att döva barns kommunikativa situation skiljer sig från de hörande klasskamraternas, dels på grund av tekniken, dels på grund av språkideologin i grundskolan. Därtill har de döva eleverna assistenter, vilket gör att en del kommunikation sker mellan elev och assistent parallellt med undervisningen.

Även om hörselteknik används är det sällan barnen har kontroll över hur hörseltekniken används. Istället är det lärarna som avgör när mikrofoner slås på och av. Det görs i bästa välvilja för elevernas studiero, men det innebär också att barnen inte tar del av diskussionerna mellan klasskamraterna. Även när tekniken är påslagen måste de döva eleverna ofta fråga vad läraren och klasskamraterna säger.

Språkideologin i grundskolan är att undervisning sker med tal. De visuella kommunikativa signalerna underordnas talspråket. Men ofta är det de visuella signalerna som döva barn förlitar sig på. De har till exempel större behov av att se dem som pratar. Detta uppmärksammas inte i en undervisning som grundas på att talspråket är bärare av kunskapsöverföring. På grund av bristande medvetenhet om detta blir de döva barnens kommunikativa erfarenheter osynliga. Barnen får därför en perifer position i klassrummet.

Avhandlingen heter ”Learning by hearing? – Technological framings for participation” (Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap). Den är en sammanläggning av fyra delstudier. De kan laddas ner från Diva-portalenlänk till annan webbplats.

Uppdaterad 23 januari 2014