• Huvudmeny

31 oktober

Stort behov av teckenspråkig litteratur

I en utredning föreslås det att Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, får ett utvidgat uppdrag att producera teckenspråkig litteratur.

MTM har sedan 2011 uppdraget att ”främja teckenspråkig litteratur”. Hur detta arbete ska gå till har varit oklart eftersom det skiljer sig från uppdraget att framställa tal- och punktskriftsböcker. En del pedagogiskt teckenspråkigt material har överförts från Specialpedagogiska skolmyndigheten, men i övrigt har inte mycket hänt. Det beror på att man saknar kunskaper på området. Därför tillsatte MTM en utredning som fick i uppdrag att ta fram olika åtgärdsförslag. Arbetet leddes av Helena Söderlund, som tidigare varit projektledare vid Resursbiblioteket för döva i Örebro.

I MTM:s utredning föreslås olika åtgärder. Ett eftersatt område är skönlitteratur för vuxna på svenskt teckenspråk. Den mesta litteraturen är anpassad för barn och ungdomar och används i huvudsak som läromedel. I undersökningen framkommer det att teckenspråkiga inte bara vill ha översättningar av skriven litteratur utan också läsa teckenspråkig litteratur som är framtagen på originalspråket.

Utredaren föreslår att MTM får ett anslag på 8 miljoner årligen för att producera teckenspråkig litteratur. Vidare föreslås det att MTM ska få ett ansvar att erbjuda teckenspråkiga översättningar av skrivna dokument, t.ex. från myndigheter, eftersom skriven information kan vara svår för döva att förstå. Detta arbete har tidigare skett i projektform hos Sveriges Dövas Riksförbund.

Hämta rapporten Tid för teckenspråk – utredning om teckenspråkig läsninglänk till annan webbplats (pdf).

Uppdaterad 22 januari 2014