• Huvudmeny

20 augusti 2013

Från ett språk till ett annat – ny bok om översättning och tolkning

En allt större del av Sveriges befolkning har ett annat modersmål än svenska. Därmed ökar behovet av översättning och tolkning. Men bristen på kompetenta tolkar och översättare är ett problem, till exempel inom sjukvården och rättsväsendet. 

Vad får det för konsekvenser för individen och för myndigheter och kommuner? Uppfyller översatta myndighetstexter språklagens krav?

I ”Från ett språk till ett annat – om översättning och tolkning” ger ett trettiotal översättare och tolkar, utbildare, beställare och forskare en bitvis skrämmande bild av situationen.

– Ett av riksdagens mål för den offentliga svenskan är att den ska vara vårdad, enkel och begriplig. Men vi ser dagligen exempel på illa översatta myndighetstexter och vi får rapporter om bristfällig tolkning, säger Ann Cederberg, chef för Språkrådet. Reglerna för upphandling måste förändras – det kan inte vara så att endast priset får styra. Både språkundervisningen och språkforskningen måste förstärkas.

Läs även artikel i Dagens Nyheter den 20 augusti 2013 med rubriken ”Kompetenta tolkar - en demokratifråga”. http://www.dn.se/debatt/kompetenta-tolkar-en-demokratifraga/

Kontakt

Välkommen att kontakta Ann Cederberg, chef för Språkrådet, för mer information. Telefon 08-442 42 01, ann.cederberg@sprakradet.se.

För frågor om försäljning kontakta Norstedts www.norstedts.se.

Fakta om Institutet för språk och folkminnen 

www.sofi.se och www.språkrådet.se

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Institutets avdelning Språkrådet har till uppgift att följa och främja språkens utveckling i Sverige och att främja språkvård hos myndigheter. Språkrådet arbetar både med svenskan och med Sveriges minoritetsspråk.

Uppdaterad 27 februari 2014