• Huvudmeny

11 januari 2012

Nu finns nya medel att söka för stöd till de nationella minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminnen har 3,5 miljoner kronor att fördela till stöd för de nationella minoritetsspråken. Syftet med bidraget är att ge enskilda personer bättre förutsättningar att tillägna sig och använda sitt nationella minoritetsspråk finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch.

I år ska bidragsansökan ha kommit in till Institutet för språk och folkminnen senast den 1 mars 2012.

Bidrag lämnas till projekt som stärker läs- och skrivfärdigheter i minoritetsspråk. Dessutom lämnas bidrag till insatser för att öka kunskaper om flerspråkighet, språket som kulturbärare eller språk­överföring mellan generationer. Verksamhet med fokus på barn och ungdomar kommer särskilt att främjas. Likaså främjas verksamhet som riktas till flera varieteter av ett språk eller till flera språk.

Exempel på projekt som kan få bidrag är språkbad och språkcirklar som innehåller pedagogisk aktivitet på det språk som ska läras in och språkprojekt som riktas till barn och deras föräldrar eller mor- och farföräldrar.

Bidrag kan sökas av föreningar, organisationer eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala och som utan vinstsyfte bedriver verksamhet i Sverige. Sökande får även ansöka om bidrag tillsammans med andra föreningar, organisationer, stiftelser eller kommuner.

Kontakt

Raija Kangassalo, e-post: raija.kangassalo@sprakradet.se, tfn: 08-45 54 221

FAKTA OM INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Institutet för språk och folkminnen är en statlig myndighet som har i uppdrag att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige. Institutet ska även bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis universitet och högskolor. I uppdraget ingår även att i verksamheten integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

Institutet har ca 100 anställda och finns på fem orter i Sverige: Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Myndighetens huvudsäte är i Uppsala.

Uppdaterad 18 februari 2014