• Huvudmeny

Katharina Leibrings publikationer i urval

Allmänt om namn

2017: Att göra namnlexikon – tankar kring några aktuella arbeten. I: LexicoNordica 24(2017): Navn i nordiske ordbøger. S. 69–87.

2014: Lodjuret i språk och litteratur. I: Lodjuret. En antologi red. av Roger Bergström, Kjell Danell & Ingvar Svanberg. Stockholm: Atlantis. S. 81–98.

2010: ICOS och Norden. I: Botolv – onomastikkens harding. Veneskrift til Botolv Helleland på 70-årsdagen 9. juni 2010. Red. av Terje Larsen & Tom Schmidt. Oslo. S. 53–58.

2009: Sydafrikansk namnforskning – rapport från en annan kontinent. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 95–97.

2005: Einige Gedanken über die Zukunft der Namenforschung aus schwedischer Perspektive. In: Namenforschung Morgen. Hrsg. von Andrea & Silvio Brendler. Hamburg. S. 95–105.

Ortnamn

2008: Tuggelite, Uppslo och Grävlingsholm. Några namn på torp och lägenheter runt Uddeholmsbolagen. I: Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. Red. Eva Brylla & Svante Strandberg. S. 91–101.

2007: Names of early Swedish ironworks – landmarks of forgotten production. I: Names in commerce and industry: past and present. Ed. by Ludger Kremer & Elke Ronneberger-Sibold. Berlin. S. 391–399.

2006:Lennartsfors, Rottneholm och Likanå. Namn på värmländska bruk. I: Namn och runor. Uppsalastudier i onomastik och runologi till Lennart Elmevik på 70-årsdagen 2 februari 2006. Red. av Lena Peterson, Svante Strandberg & Henrik Williams. Uppsala. S. 75–86. (Namn och samhälle 17.)

Personnamn

2018: Swedish teenagers’ attitudes on unisex and gender-crossing first names. I: Namen und Geschlechter. Studien zum onymischen Un/doing Gender. Hrsg. Stefan Hirschauer & Damaris Nübling. (Germanistische Linguistik.) S. 303–326.

2018: The new Personal Names Act in Sweden – some possible consequences for the name usage. I: Namenkundliche Informationen 109/110 (2017). Schwerpunktthema Namen in Europa. Festgabe für Dieter Kremer und Albrecht Greule. S. 408–419.

2017: Namn och nutidskänsla. Semantiska fält i nybildade efternamn. I: Rapport fra Den sekstande nordiske namneforskarkongressen. Jæren folkehøgskule, Kleppe, 8.–11. juni 2016. Red. av Tom Schmidt & Inge Saerheim. Uppsala & Stavanger: NORNA-förlaget. (NORNA-rapporter 96.) S. 133–145.

2017: ”Bra namn borde rulla av tungan.” Svenska tonåringars attityder till förnamnPDF (pdf, 257.5 kB). I: Namn och identitet. Handlingar från NORNAs 46:e symposium i Tammerfors den 21–23 oktober 2015. Red. av Unni-Päivä Leino m.fl. S. 23–49.

2016: Namn och namnbärare. Om könsneutrala, könskonträra och könsöverskridande namnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I: Navn og navnebærer. Rapport fra NORNAs 45. symposium i Skagen 1.–4. oktober 2014. Red. af Martin Sejer Danielsen, Birgit Eggert og Johnny G.G. Jakobsen. Uppsala: NORNA-förlaget. S. 129–152.

2016: Given names. I: The Oxford handbook of names and naming. Ed. by Carole Hough. Oxford: Oxford University Press. S. 199–213.

2016: Från Svensson till Svedjedal – ett namnbyte i tiden. I: Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal på 60-årsdagen. Red. Gunnel Furuland et al. Möklinta: Gidlund. S. 527-535.

2015: Variantformer eller olika namn? Vid lemmatiseringens vägskäl. I: Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den XV:e nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.–9. juni 2012. Bind 1. Uppsala: NORNA-förlaget. S. 83–103.

2015: Namnet Tindra - från djurnamn till flicknamn. I: Studia anthroponymica Scandinavica 32(2014). S. 199–201.

2014: Naming as a mirror of social structures – the usage of women’s names in Early Modern Swedish official records. I: Els noms en la vida quotidiana. “Names in daily life”. Proceedings of the 24th ICOS Congress in Barcelona, 5–11 September 2011. 5 sid. http://www.gencat.cat/llengua/BTPL/ICOS2011/cercador.htmllänk till annan webbplats

2014: Nova-Li och Odesnö. Om det nya förslaget till personnamnslag och om nya personnamn i Sverige. I: Namn og nemne 31(2014). S. 80–91.

2013: Estelle – reactions on a royal name-giving in Sweden. I: Proceedings of the Second International Conference on Onomastics, Onomastics in contemporary public space, Baia Mare, Romania, May 9–11, 2013. Ed. by Oliviu Felecan. Cluj-Napoca. S. 551–559.

2013: Nya efternamn och förslag till ny lag om personnamn i Sverige. I: Frá Sturlunga til West Venture. Heiðursrit til Anfinn Johansen à 60 ára degnum. Ritstj. Zakarias Svabo Hansen et al. Tórshavn. (Annales Societatis Scientiarum Færoensis. Suppl. 58). S. 171–176.

2013: (med Kristina Neumüller): Personnamn i 1600-talets stadsmiljöer. En jämförande studie. I: Namn i stadsmiljö. Handlingar från NORNA:s 42 symposium i Helsingfors den 10–12 november 2011. Red. av Leila Mattfolk, Maria Vidberg & Pamela Gustavsson. Helsingfors. (NORNA-rapporter 90.) S. 115–132.

2012: Is your name a good investment? Socio-economic reasons for surname changes in Sweden. I: Onomastic goes Business: Role and Relevance of Brand, Company and Other Names in Economic Contexts. Ed. by Holger Wochele, Julia Kuhn & Martin Stegu. Berlin. S. 273–280.

2012: Karin, Kirstin och Per Månssons svära – det tidiga 1600-talets kvinnonamn och namnfraser i Sverige. I: Studia anthroponymica Scandinavica 29. S. 37–62.

2008: Förnamnsgivning inspirerad av fiktionslitteratur: I: Studia anthroponymica Scandinavica 26. S. 53–72.

2008: Lena Eriksdotter or Helena Gewert? Personal names in a Swedish parish, 1730-1830. In: Proceedings of the 22nd ICOS Conference in Pisa, 2005. Ed. by Maria Giovanna Arcamone & Donatella Bremer. Vol. 2. S. 129–137.

2008: Ronja och Fritjof – förnamn inspirerade av fiktionslitteratur. Ett försök till struktur. I: Nordiska namn – namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes, 11–14 augusti 2007. Red. av Guðrún Kvaran m.fl. Reykjavík. S. 287–295.

2007: Per Persson eller Lisa Greta Persdotter. Olika strategier vid namngivning av pojkar respektive flickor ca 1800 till 1850. I: Språk och kön i nutida och historiskt perspektiv. Studier presenterade vid den sjätte nordiska konferensen om språk och kön. Uppsala den 6–7 oktober 2006. Red. B-L Gunnarsson et al. Uppsala. S. 208–215.

2006: Förnamnsskicket i Norra Råda och Gustav Adolf 1730–1837. I:Studia anthroponymica Scandinavica 24. S. 23–52.

2005: Namn i äldre bruksmiljö. Projektpresentation och några tidiga resultat. I: Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. Red. av Staffan

Nyström. Uppsala. S. 205–216. (NORNA-rapporter 80.)

2004: Karl mä kappa, Börje Lata och Kockla. Binamn i ett värmländskt brukssamhälle. I: Namn. Hyllningsskrift till Eva Brylla den 1 mars 2004. Red. av Svante Strandberg, Mats Wahlberg & Björn Heinrici. Uppsala. S. 74–80. (Namn och samhälle 15.)

2003: Gandalf, Bilbo och Legolas – Tolkiens namn som förnamn i Sverige. I: Studia anthroponymica Scandinavica 21. S. 89–92.

Övriga namn

2018: Naming and marketing a job coaching firm - means and strategies. (Med Anna Svedjedal.) I: Language, Media and Economy in Virtual and Real Life. New Perspectives. Ed. by Paola Cotticelli Kurras & Alfredo Rizza. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing. S. 230–240.

2018: Övriga namn – viktigare än det kan låta. I: Saga och sed 2017. S. 63–86.

2017: Silkedocka och Generalen. Namn och dialektala benämningar på getter och bockar i Sverige. I: Geten i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv. Föredrag vid ett symposium i Uppsala den 20 november 2015. Utg. av Katharina Leibring och Ingvar Svanberg. Uppsala: ISOF. S. 71–84.

2016: Animal names. I: The Oxford handbook of names and naming. Ed. by Carole Hough. Oxford: Oxford University Press S. 615–627.

2016: Names of Companion Animals - Rovers in the Onomasticon?länk till annan webbplats I: Names and their environment. Proceedings from the 25th International Congress of Onomastic Sciences, Glasgow 25–29 August 2014. Ed. by Carole Hough and Daria Izdebska. Vol. 5. P. 114–122.

2015: Namn på sällskapsdjur – nya mönster och strukturer. I: Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA-symposiet i Halmstad 6–8 november 2013, red. av Emilia Aldrin & al. Uppsala: NORNA-förlaget. S. 134–152.

2015: Zoonyms in the onomasticon – names of cattle, dogs and cats from a Scandinavian perspective. I: Tiernamen – Zoonyme. Beiträge zur Namenforschung 2015:1. Hrsg. von Antje Dammel et al. S. 37–75.

2014: Från Trogen till Tyson - hundnamn i Sverige i förändringPDF (pdf, 1.4 MB). I: Från renhållningshjon till modeaccessoar – människa-hund-relation under 10.000 år. Red. Anne-Sofie Gräslund & Ingvar Svanberg. Uppsala: KGAA. S. 121–137.

2014: Surnames in names of smaller companies in Sweden – a diachronic study. I: Germanistische Linguistik 2014. Vol. 225–227. (Linguistik der Familiennamen, hrsg. von Debus, Heuser & Nübling.) S. 395–417.

2013: Övriga namn. I: Namn och namnforskning. Ett levande läromedel om ortnamn, personnamn och andra namn. Red. av Staffan Nyström m.fl. Version 1 (2013-02-19). Pdf. Uppsala. S. 158–166. http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchID=2&pid=diva2:606610länk till annan webbplats

2012: From Backmans Blommor to Hairstyle by Lena – the use of personal names in the names of small companies in Sweden. In: Names as language and capital. Proceedings Names in the economy III. Amsterdam, 11–13 June 2009. Editors: Reina Boerrigter & Harm Nijboer. Amsterdam. S. 48–57. http://www.meertens.knaw.nl/nite/images/pdf/Proceedings_NitE_III.pdflänk till annan webbplats

2012: StaffanPDF (pdf, 146.2 kB) i den svenska kattnamnsskattenPDF (pdf, 146.2 kB). I: Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. Red. av Katharina Leibring (huvudred.), Leif Nilsson, Annette C Torensjö & Mats Wahlberg. Uppsala. (Skrifter utg. av Namnarkivet i Uppsala B:12.) S. 141–148.

2010: Children as name-givers – on the creation, formation and system structure of individual toy names in Sweden. In: Proceedings of the 21st ICOS conference in Uppsala, 2002. Vol. 5. Ed. by Eva Brylla, Maria Ohlsson & Mats Wahlberg. S. 364–371.

2009: Zwartje, Flight of Delight and Chikai. Borrowed names for animals in Sweden. I: Names in multi-lingual, multi-cultural and multi-ethnic contact. Proceedings from the 23th ICOS Congress, August 17–22, 2008, Toronto. Ed. by Sheila Embleton et al. CD. S. 658–664.

2008: Namnanarki i svenska ladugårdar kring år 1900. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. S. 51–56.

2007: Kootstra, Simba och Chikai. Inlånade husdjursnamn. I: Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årssymposium 21–22 oktober 2006. Utg. av Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. Red. av Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg. Uppsala. S. 47–56.

2002: Att avgränsa namnkategorier – exemplet husdjursnamn. I: Avgränsning av namnkategorier. Rapport från NORNA: tjugonionde symposium på Svidja 20–22 april 2001. Red. av Terhi Ainiala & Peter Slotte. Tallinn. S. 101–14. (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 4.)

2002: Bultron, Papegojan P och Samiriami – om namn på leksaker. I: Leksaksnamn och järnvägsnamn. Två uppsatser. Uppsala. S. 5–17.  (Namn och samhälle 14)

2002: Cattle names in the Nordic countries. I: Onoma 37. S. 81–92.

2001: Vithuva eller Korea III: konamn och agrara förändringar runt år 1900. I: Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskarkongressen i Tavastehus 1998. Red. av Gunilla Harling-Kranck. Helsingfors. S. 175–85. (Studier i nordisk filologi 78. Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland 631.)

2001: Pärla, Sommargås och Burman: svenska husdjurnamn från 1700-talet till våra dagar. I: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift 2001, s. 10–23.

2000: Sommargås och Stjärnberg. Studier i svenska nötkreatursnamn. Uppsala. (Acta academiae regiae Gustavi Adolphi 69.) 542 s.

1996: Namn i Noreens ladugårdar. I: Från götarna till Noreens kor. Hyllningsskrift till Lennart Elmevik på 60-årsdagen 2 februari 1996. Uppsala. S. 107–16. (Skrifter utg. genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Ser. B. Meddelanden 11.)

Övrigt

2017: Svante Strandbergs skrifter. En bibliografi. Med en inledning av Thorsten Andersson. Sammanställd och redigerad av Katharina Leibring och Staffan Nyström. Uppsala: Ortnamnssällskapet i Uppsala.

2003: Folke Hedbloms tryckta skrifter 1932–1992. En bibliografi. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 329. S. 11–20.

2002: Om termen buonym ’nötkreatursnamn’. I: Namn och bygd 90. S. 166–67.

2002: Ordbok över folkmålen i Övre Dalarna utg. av Språk- och folkminnesinstitutet. Häfte 37, Stickastyppla. Medredaktör (huvudredaktör Kristina Hagren).

2000: Dialektala drag i bouppteckningar från 1700-talets Värmland. I: Studier i svensk språkhistoria 5. Förhandlingar för svenska språkets historia. Umeå 20–22 november 1997. Umeå. S. 266–73. (Nordsvenska 11.)

Redaktörskap

Enstaka volymer

2017: Geten i Sverige – kulturhistoriska och samtida perspektiv. Föredrag vid ett symposium i Uppsala den 20 november 2015. Med Ingvar Svanberg. Uppsala: ISOF. 153 s.

2015: Names and Law. ONOMA 47 (2012). Redaktör tillsammans med Andreas Teutsch.

2012: Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. Red. Katharina Leibring (huvudred.), Leif Nilsson, Annette C. Torensjö & Mats Wahlberg. Uppsala. (Skrifter utg. av Institutet för språk och folkminnen. Namnarkivet i Uppsala. Serie B:12).

2012: Binamn – uppkomst, bildning, terminologi och bruk. Handlingar från NORNA:s 40:e symposium i Älvkarleö, Uppland, 29/9–1/10 2010. Red. av Staffan Nyström (huvudred.), Eva Brylla, Katharina Leibring, Lennart Ryman & Per Vikstrand. Uppsala. (NORNA-rapporter 88.)

2011: Uppländska namnstudier. Valda namnspalter ur Upsala Nya Tidning 1982–2002. Utg. av Ortnamnssällskapet i Uppsala. Red. av Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg. Uppsala.

2007: Namn och mångkultur – flerspråkiga miljöer och kulturella influenser. Föredrag hållna vid Ortnamnssällskapets i Uppsala 70-årsjubileum 21-22 oktober 2006. Utg. av Ortnamnssällskapet i Uppsala i samarbete med Institutet för språk och folkminnen. red. av Katharina Leibring, Staffan Nyström & Mats Wahlberg. Uppsala.

Tidskrifter

2004–2010: Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift (tillsammans med Staffan Nyström & Mats Wahlberg).

2011–: Studia anthroponymica Scandinavica (tillsammans med Eva Brylla, nu med Lennart Ryman).

Populärvetenskap

2018: Gamla konamn i Skived. I: Hembygdsnytt (Forshaga hembygdsförening) 2018:1. 2 s.

2019: Namn på djur. I: Sånt vi bara gör. Red. av Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog & Fredrik Skott. Stockholm: Carlssons. S. 158–160.

2019: Namn på fordon och föremål. I: Sånt vi bara gör. Red. av Jenny Nilsson, Susanne Nylund Skog & Fredrik Skott. Stockholm: Carlssons. S. 173–175.

2017: Wilma, Sixten ja Stampe – lemmikkieläinten nimiä. I: Kieliviesti 2017:1, s. 10–12

2017: Stort material om egennamn. [Om namn och Namnarkivet i Uppsala]. I: Svenskläraren 2017:3. S. 16–17.

2017: Christina och Kristina [Namnfrågan]: I. Språkbruk 2017:3, s. 45.

2016: Karo i hundkojan blir Ronja i sovrummet. I: Språkbruk 2016:4, s. 18–21.

2016: Från Rödgås till 3064. I: Värmländsk kultur 3-4, 2016, s. 20–22.

2015: Nu ska de heta som vi [Om namn på våra sällskapsdjur.] I: Språktidningen augusti 2015. S. 32–36.

2014: Kattnamn i Pelle Svanslös värld.PDF (pdf, 76.5 kB) I: Svanslöst nr 2/2014, s. 3.

2007: Inte bara Måns och Missan – något om kattnamn. I: Bodil lajv. Festskrift till Bodil Nildin-Wall 18 januari 2007. Red. av Marlene Hugoson. S. 99–104.

2001: Möt Gullros från 1700-talet. Och Fula, Bleka, Kulta, Kruslinna. I: Värmländsk kultur 2001:1.

1996­2001: Sju artiklar om djurnamn och personnamn i Namnspalten i UNT.

Recensioner

2016: Rec. av Tiernamen – Zoonyme. Band II, Nutztiere. Hrsg. Dammel, Nübling, Schmuck. (Beiträge zur Namenforschung 50:3/4). I: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 2016:3. S. 431–434.

2015: Rec. av Coleman, Nancy & Veka, Olav: A Handbook of Scandinavian Names. I: Studia anthroponymica Scandinavica 32, s. 206–207.

2014: Rec. av En ny lag om personnamn (Namnlagsutredningen). I: Studia anthroponymica Scandinavica 31, s. 147–150. 

2013: Rec. av Alhaug, Gulbrand: 10 001 namn. I Studia anthroponymica Scandinavica 30. S. 165–168.

2013: Rec. av Blomqvist, Marianne: Våra fyrfota vänner har också namn. I: Namn och bygd 101. S. 228–230.

2013: Rec. av Kruken, Kristoffer: Norsk personnamnleksikon. 3. opl. I: Namn og nemne. S. 115–119.

2012: Rec. av Falkengård, Christina: Jag heter Serudia. I: Studia anthroponymica Scandinavica 29. S. 174–175.

2010: Rec. av Van Luik, Colette: Stora boken om namn: I Studia anthroponymica Scandinavica 28. S. 158–159.

2009: Rec. av Koß, Gerhard: Warennamen – Marken – Kunstnamen. Transposition und Kreation in der Wirtschaft. Ausgewählte Beiträge 1976-2006. I: Namn och bygd 97. S. 195.

2008: Rec. av Debus, Friedhelm: Reclams Namenbuch. I: Studia anthroponymicaScandinavica 26. S. 122–123.

2007: Rec. av Gulbrand Alhaug; Fornamn i Noreg frå 1900 til 1975 – med vekt på endringar i namnemønsteret. I: Namn och bygd 95. S. 143–146.

2005: Rec. av Hugo Karlsson: Namn på Kungl. Maj:ts hästar 1628–1815. En ord- och namnstudie. I: Namn och bygd 93. S. 148–50.

2005: Rec. av Nordica Bergensia 30. Temanummer i onomastikk. Red. av Ole-Jørgen Johannessen. I: Namn och bygd 93. S. 166–67.

2005: Rec. av Marit & Ola Stemshaug: Dette leika vi med. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 331. S. 192–94.

2004: Rec. av Yvonne Bertills: Beyond identification. Proper names in children’s literature. I: Studia anthroponymicaScandinavica 22. S. 151–56.

2004: Rec. av Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Red. Staffan Nyström. I: Studia anthroponymicaScandinavica 22. S. 167–68.

2003: Rec. av Namn och språk i när och fjärran. Hyllningsskrift till Marianne Blomqvist den 24 september 2002. Red. av Anne-Marie Ivars. I: Studia anthroponymicaScandinavica 21. S. 120–21.

2002: Rec. av Bengt af Klintberg: Namnen i almanackan. I: Studia anthroponymicaScandinavica 20. S. 134–35.

2002: Rec. av Anders Malmsten: Svenska namnboken. I: Studia anthroponymicaScandinavica 20. S. 137–38.

2001: Rec. av Gudlaug Nedrelid: ”Ender og daa en Aslaksen eller Bragestad”. Etternamnsskikken på Sør- og Vestlandet (1998). I: Studia anthroponymicaScandinavica 19. S. 129–32.

2000: Rec. av Från Adam till My. Ett färggrant knippe namn sammanbundet av Marianne Blomqvist (1999). I: Studia anthroponymica Scandinavica 18. S. 131–33.

2000: Rec. av Eva Villarsen Meldgaard: Morgendagens modenavne (1999). I: Namn och bygd 88. S. 186–87.

1998: Rec. av Ord och några visor tillägnade Kurt Zilliacus 21.7.1997. Huvudred. Marianne Blomqvist. I: Svenska landsmål och svenskt folkliv 324. S. 169–71.

1997: Rec av Edwin D. Lawson: More names and naming. An annotated bibliography (1995). I: Studia anthroponymica Scandinavica 15. S. 160–62.

1997: Rec. av Hermann Pálsson: Hrímfaxi. Hestanöfn frá fyrri tið til vorra daga (1995). I: Namn och bygd 85. S. 184–85.

1996: Rec. av Eva Villarsen Meldgaard: Den store navnebog (1994). I: Namn och bygd 84. S. 170–72.

1995: Rec. av Övriga namn. Handlingar från NORNA:s nittonde symposium (NORNA-rapport 56, 1994). I: Namn och bygd 83. S. 230–34.

Uppdaterad 20 mars 2019