• Huvudmeny

Om vår forskning

I Isofs uppdrag ingår att bedriva forskning och på vetenskaplig grund sprida kunskaper om våra ämnen dialekter, folkminnen, namn och språkvård.

Isof har omfattande samlingar med skriftligt och ljudande material från hela Sverige och en särskild position inom språkvården. Det ger oss unika möjligheter att bedriva högkvalitativ, originell och samhällsrelevant forskning.

Projekt

Forskningen bedrivs i mindre eller större projekt som involverar Isofs forskare och ofta även externa samarbetspartner.

Tillgänglighet

Den vetenskapliga redovisningen av forskningsresultaten sker i tidskrifter, samlingsvolymer av olika slag samt monografier. För allmänheten redovisas forskningen också i form av föredrag, undervisning, medverkan i medier och webbpublicering.

Forskningsgruppen

Isof har en myndighetsgemensam forskningsgrupp som är ett forum för forskningsstrategiska frågor. Gruppen fungerar också som intern referensgrupp och rådgivande organ till generaldirektören.

Forskningsinriktning 2016–2018

Isofs forskning ska ha sin utgångspunkt i samverkan mellan de olika ämnena och därför finns det fyra gemensamma inriktningsområden.

Samlingar och praktiker

Forskningen ska bidra till att stärka samlingarna och stödja språkvården, ortnamns- och personnamnsvården samt kunskapsförmedlingen i stort. Luckor i materialet ska identifieras och leda arbetet med jämställdhet, mångfald och barn.

Forskning med utgångspunkt i Isofs samlingar och praktiker ska också undersöka och kritiskt granska kunskapsproduktionen i sig, i synnerhet vad beträffar metoder, urvalsprocesser och normeringsverksamhet.

Immateriellt kulturarv

Forskningen inom kulturarvsfältet handlar dels om olika former av immateriella kulturarv, dels om kulturarv som fenomen och process. Studierna rör sig både i samtiden och i det förflutna.

Språkbruk och språkförändring

Forskning om variation och förändring i det svenska språksamhället innefattar både studier av språkbruk och språksituation och kan vara historisk såväl som samtida. Forskningsfrågorna kan utgå från svenska språket, inklusive olika dialekter och sociolekter, eller från bruk av ort- och personnamn, det svenska teckenspråket, de nationella minoritetsspråken och övriga minoritetsspråk.

Uppföljning av språklagen

Forskningen ska öka kunskapen om vilka konsekvenser språklagen får för svenska språket, det svenska teckenspråket, de nationella minoritetsspråken och övriga minoritetsspråk.

Uppdaterad 12 april 2021

"Institutet för språk och folkminnen har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige."

"Myndigheten ska bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och verka för ökad kunskap i samverkan med andra, exempelvis
universitet och högskolor."

Citat från förordningen för
Institutet för språk och folkminnen (2007:1181)

Kontakta Isofs forskningsgrupp

Kristina Neumüller, namn

Erik Magnusson Petzell, dialekter

Sofia Tingsell, språkvård i svenska

Charlotte Hyltén Cavallius, folkminnen

Rickard Domeij, språkvård i svenska