• Huvudmeny

Arkiven i läroplanerna

Arkiven är viktiga verktyg för demokrati och kunskap om kulturarv.

bild på barn som tittar på arkivlådor

Forskningsarkivarie Lina Midholm visar samlingarna vid Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg för en besökande förskoleklass.

I Läroplan för förskolan Lpfö 98 länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterstår det att förskolan ska lägga grunden till barnens förståelse för demokrati och att förskolan ska främja lusten till ett livslångt lärande.

Arkiv och demokrati

Arkiven är verktyg för demokratin och i dagens informationssamhälle är det viktigt att tidigt lära sig var och hur vi kan hitta olika slags information, att reflektera över vad som är sant eller inte sant, om det finns flera sanningar och vem det är som skapat den information som vi får till oss.

Arkiven och kulturarvet

Redan i förskolan har pedagogerna i uppdrag att ”överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa”. Förskolan ska även medverka till att barnens medvetenhet ”om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.”

Genom arkiven kan barnen identifiera sig med verkliga människor, händelser och miljöer vars historia kan komma att skapa förståelse för andra samtidigt som det kan stärka den egna identiteten och den egna historien – och föra kulturarvet vidare.

bild på barngrupp som tittar på en gammal karta i arkivmiljö

Förskoleklass besöker Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Använda samlingarna i olika ämnen

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2015) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterstår det att läsa att ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” och att eleverna genom ett historiskt perspektiv kan ”utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande”. Det finns överlag flera punkter i läroplanen där olika sorters arkiv kan vara behjälpliga. När det gäller folkminnessamlingarna vid Institutet för språk och folkminnen (Isof) har vi sett att följande punkter i läroplanen för årskurs 1–3 har bäring på vårt material:

Svenska

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare.
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i from av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Samhällsorienterade ämnen (historia, religionskunskap, samhällskunskap)

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Naturkunskap

 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Bild

 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
Uppdaterad 18 november 2019

Litteratur

Karin Sjöberg 2007: Krumelurer i arkiven. En pedagogisk resurs. Lund: Skånes arkivförbund.

Eva Sjögren och Catarina Lundström 2001: Historia på riktigt – arkivpedagogik i praktiken. Lund: Skånes arkivförbund.