Fullt fokus på nationella språkcentrum

Inom Isofs treåriga språkcentrumuppdrag pågår febril aktivitet för att revitalisera språken genom metodstöd, inspirationsmaterial och kunskapsspridning.

Sedan år 2022 driver Isof språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Nationella språkcentrum ska ge stöd och kunskap som underlättar för språkbärare i hela landet att behålla, ta tillbaka och utveckla språken – så att de kan leva vidare i Sverige.

− Vi är nu inne på språkcentrumuppdragets tredje och sista år och det är tydligt att verksamheten är angelägen för att säkra språkens fortsatta överlevnad i Sverige. Under de inledande åren har vi byggt upp verksamheten och etablerat kontakter med språkbärare och aktörer i hela landet. Fokus detta år ligger på att nå ut med metodstöd, inspirationsmaterial och den kunskap som vi byggt upp under uppstarten och etableringen, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

I den delredovisning av uppdraget som Isof lämnade till regeringen i december 2023 konstateras att det överlag finns ett stort behov av språkcentrum bland såväl nationella minoriteter som myndigheter, föreningar, kommuner och yrkesgrupper och att det finns förhoppningar om att språkcentrumen ska spela en viktig roll i arbetet med revitaliseringen av de nationella minoritetsspråken. I redovisningen lyfter Isof även vilka huvuduppgifter som språkcentrumen bör prioritera framöver: att sprida kunskap och genomföra statushöjande insatser samt bidra med metodstöd och vara en kunskapsresurs för aktörer inom språkrevitalisering.

Förhoppning om förnyat uppdrag

Det treåriga språkcentrumuppdraget inklusive finansiering upphör den 31 december 2024. Isofs förhoppning är att uppdraget förnyas så att verksamheten kan fortsätta det viktiga och långsiktiga arbetet med att stärka Sveriges nationella minoritetsspråk. Besked från regeringen om eventuellt förnyat uppdrag och finansiering förväntas komma tidigast i samband med att regeringen lämnar sitt förslag till statsbudget i september 2024.

− Vi har en god dialog med Kulturdepartementet och jag tycker att det finns en förståelse för att denna typ av verksamhet behöver vara långsiktig. Jag ser därför med tillförsikt fram emot besked från regeringen senare i höst kring framtiden för språkcentrum, säger Martin Sundin.

På grund av rådande osäkerhet kring uppdraget och kommande finansiering har Isof behövt vidta försiktighetsåtgärder redan nu. Bland annat har lokaler sagts upp från och med 2025 och besked om uppsägning har lämnats till medarbetare som arbetar med uppdraget. Verksamheten vid Isofs språkcentrum löper dock på året ut med flertalet språkfrämjande insatser till stöd för språkbärare och aktörer i hela Sverige.

− Det finns ett stort engagemang hos alla som jobbar med de här frågorna, inte minst märks det hos våra egna medarbetare. Med hjälp av språkcentrumen har Isof kunnat ta tillvara den samlade kunskap, erfarenhet och drivkraft som finns kring språkrevitalisering runtom i Sverige och det arbetet fortgår under hela 2024, säger Martin Sundin.

Bakgrund

I juni 2018 fick Isof i uppdrag av regeringen att utreda hur språkcentrum för de nationella minoritetsspråken kan organiseras. Året därpå redovisade Isof ett förslag på inrättande av språkcentrum för finska, jiddisch, meänkieli och romska. I regleringsbrevet för 2022 fick myndigheten i uppdrag att inrätta dessa språkcentrum. Det treåriga uppdraget gäller perioden 2022−2024.