Nyhetsbrev 11 språkcentrum

Isof fortsätter med sitt uppdrag att etablera nationella språkcentrum för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romska. Uppdraget är treårigt 2022–2024. Här kan du läsa hur språkcentrumverksamheten har framskridit under våren.

Språkcentrumen bistår med sakkunskap

Språkcentrum jiddisch och Språkcentrum romska träffade kulturminister Parisa Liljestrand under den romska inspirationsdagen vid Finlandsinstitutet den 13 februari. Språkcentrumen berättade om hur verksamheten har utvecklats och om de positiva reaktioner som språkcentrumen har fått av språkbärare, föreningar och andra aktörer som arbetar med att revitalisera de nationella minoritetsspråken. Kulturministern fick också träffa Språkcentrum romskas ungdomsråd och höra ungdomarnas tankar om hur det är att vara en ung rom i Sverige år 2024.

Språkcentrum meänkieli har träffat FN:s särskilda rapportör Fabián Salvioli som besökte Kiruna i mars. Ett av syften med rapportörens besök i Sverige var att undersöka hur assimilationspolitiken påverkat den meänkielitalande minoriteten. Minnesanteckningarna från ett digitalt möte där Salvioli berättade bland annat om sina tankar från olika träffar i Sverige kan läsas här Länk till annan webbplats..

Alla språkcentrumen har i år varit representerade vid Barnrättsdagarna i Karlstad, Folk och Kultur i Eskilstuna samt Biblioteksdagarna i Skellefteå. I höst ska språkcentrumen delta i Bokmässan i Göteborg samt i Mänskliga rättighetsdagarna i Skellefteå.

I november anordnar Isof tillsammans med Södertörns högskola den andra konferensen Perspektiv på revitalisering av minoritetsspråk. Konferensen vill synliggöra både erfarenheter och forskning om revitalisering. Av konferensens tre dagar ägnas den första åt presentationer av olika genomförda eller pågående revitaliseringsprojekt. Den andra och tredje dagen fokuserar på aktuell internationell forskning inom revitalisering. Information och anmälan hittar du här Länk till annan webbplats..

Språkcentrumen utvecklar sin kompetens

Språkfrämjarna på språkcentrumen har under uppdragstiden deltagit i kontinuerlig kompetensutveckling för att skapa goda förutsättningar för att arbeta med det breda uppdraget och utveckla verksamheten. I regeringsuppdraget ingår att främja språkens användning i samhället, bidra med sakkunskap, sprida kunskap om språkrevitalisering samt utveckla och sprida metoder för språkrevitalisering. För närvarande pågår det således ett flertal projekt med olika inriktningar som du kan läsa mer om under de enskilda nyheterna för varje språkcentrum.

Årets kompetensutveckling har innehållit exempelvis en projektledarutbildning, och i juni samlades språkcentrumen i Övertorneå för att höja kunskapsnivån om meänkieli och Tornedalen och om dess historia och nutid. Seminariets syfte var vidare att diskutera och utveckla arbetssättet kring kvalitetssäkringen i olika delar av projekten. Språkcentrumen fortsätter även arbetet med att utveckla sina webbsidor, och webbredaktörerna på respektive språkcentrum har utbildat sig i Isofs webbpubliceringsverktyg.

Språkcentrumen erbjuder praoplatser

Språkcentrumen erbjuder praoplatser för elever från och med årskurs 8. Praktisk arbetslivsorientering (prao) ska i grundskolan anordnas för alla elever under sammanlagt minst tio dagar. Praoeleven får delta i den pågående behovsinventeringen där språkcentrumen träffar språkbärare, föreningar och organisationer och tar reda på vilka önskemål, behov och förväntningar det finns angående olika revitaliserande insatser. Man kan söka en praoplats vid ett språkcentrum genom att skriva ett mejl med en kort presentation, tidpunkt för prao och motivering varför hen är intresserad av att göra sin prao på ett specifikt språkcentrum. Mejladresserna till språkcentrumen hittar du längst ner i nyhetsbrevet. Praoplatserna kommer att erbjudas på de orter där språkcentrumen är lokaliserade, det vill säga finska i Uppsala, jiddisch och romska i Stockholm samt meänkieli i Kiruna och Övertorneå.

Språkcentrum meänkieli

Språkcentrum meänkieli fokuserar på att slutföra påbörjade projekt. Under hösten är ambitionen att ett språkpaket på meänkieli för unga, en frasbok på meänkieli, en guide för att anordna språkläger och ett inspirationsmaterial för att anordna språkkafé ska vara klara för lansering.

I februari anställde Språkcentrum meänkieli en ny språkfrämjare, Evelina Estola. Evelina har före sin anställning på Isof verkat aktivt i frågor som rör meänkieli, bland annat i ett flertal program på UR och SVT och som ledamot i styrelsen för ungdomsorganisationen Met Nuoret.

Under våren har språkcentrumet anordnat ett webbinarium på temat Hur når vi unga språkbärare? Ett 50-tal åhörare följde en föreläsning av Constanze Ackermann-Boström, universitetslektor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet. Frågor som lyftes var dels varför meänkieli är ett hotat språk idag och dels revitalisering som motpol till assimilationspolitiken. I ett efterföljande panelsamtal med unga meänkielielever i Pajala och deras lärare diskuterades hur man lyckats öka antalet elever som valt att läsa meänkieli som språkval från sju till 34 på knappt två år. En sammanfattning av webbföreläsningen kan du läsa här. Länk till annan webbplats.

Just nu utbildas kursledare till språkspärrskurs Länk till annan webbplats. i meänkieli. Sju personer deltar i utbildningen som innehåller både träffar på plats i Kiruna och digitala träffar samt självstudier. Den första språkspärrskursen för meänkieli kommer att hållas efter sommaren.

Språkcentrumet har även tagit emot studiebesök av elevgrupper som läser meänkieli, firat Meänkielidagen den 27 februari med ett 60-tal förskolebarn samt haft besök från Kvensk institutt i Norge och förskoleavdelningar inriktade på kvänska språket. Språkcentrumet har också vid flera tillfällen inbjudits att berätta om sin verksamhet, bland annat under Länsstyrelseveckan i Norrbotten och ett riksdagsseminarium i Stockholm.

Under våren har Fiikkarasti, digitala träffar för lärare i meänkieli, hållits varannan vecka och verksamheten fortsätter på hösten.

Språkcentrum romska

Språkcentrum romska ordnade en inspirationsdag i februari med kulturinslag och kunskapsspridning om det romska språket. En av talarna var kulturminister Parisa Liljestrand som betonade revitaliseringens betydelse för det romska språket. Kulturministern fick träffa språkcentrumets ungdomsråd under dagen. Ungdomarna delade med sig av sina upplevelser och erfarenheter om hur det är att vara en ung rom i Sverige idag.

På Språkcentrum romska pågår arbetet i olika typer av projekt. Utställningen Romska språket – historia, nutid och framtid kan nu beställas här Länk till annan webbplats. på Isofs webbplats. Fika på romska är ett inspirationsmaterial för dem som vill ordna språkkaféer och liknande tillfällen där man kan prata romska och lära sig mer. Kulturrådets satsning Bokstart håller på att bearbetas utifrån romska som utgångspunkt. Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0–3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling.

Språkcentrum romska har även medverkat i Bokstarts 10-årsjubileum tillsammans med Språkcentrum jiddisch genom att berätta om bearbetningen av materialet med romska respektive jiddisch som utgångspunkt.

Språkcentrumet har träffat olika nätverk och spridit kunskap om språkcentrumets möjligheter att bidra till språkrevitalisering. Bland annat har språkcentrumet deltagit i ett möte med Länsstyrelsens nätverk för kommuner och regioner.

Språkcentrum romskas ungdomsråd är ett viktigt bollplank för språkcentrumet när det gäller satsningar för ungdomar. Ungdomsrådet har bidragit till att planera ett program till Stockholms kulturfestival i augusti där ungdomsrådet medverkar tillsammans med språkcentrumet.

Språkcentrum Finska

I höst kommer Språkcentrum finskas Sverigefinska Lukumummit ja -vaarit (Läsmormor- och -morfar) -verksamhet att testas av fyra kommuner (Gävle, Enköping, Haparanda och Pajala) som ingår i det finska förvaltningsområdet. Sverigefinska Lukumummit ja -vaarit syftar till att skapa lästillfällen över generationsgränserna.

Under våren har språkcentrumet, i samarbete med Kulturrådet, publicerat Bokstartsmaterial på finska med namnet Kirjastartti Länk till annan webbplats..

Språkcentrum finskas ToivomuspuuÖnsketrädet turnerar i Sverige. Önsketrädet är ett verktyg som kan användas som stöd i samråd med sverigefinska barn och unga, för att lyfta fram deras tankar och önskemål. Under våren har Önsketrädet använts i diskussioner med elever i en sverigefinsk skola (förskoleklass – åk 9), på ett kommunalt samrådsmöte och den ska även vara med på ett sverigefinskt sommarläger för barn och ungdomar i juni. Är du intresserad av att använda Önsketrädet i din verksamhet: mejla oss på sprakcentrumfinska@isof.se

Språkcentrum finska håller även på att utveckla ett åldersanpassat informationsmaterial för ungdomar om nationella minoriteters språkliga rättigheter. I materialet förklaras rättigheterna på ett enkelt sätt, med exempel från ungdomars vardag. Materialet kommer att tillgängliggöras på Isofs webbplats under hösten 2024 och det kommer att marknadsföras på bland annat Bokmässan och MR-dagarna.

Språkcentrum finska fortsätter skapa nätverk och stödja de yrkesgrupper som arbetar med det finska språket i sin verksamhet. Under våren har de digitala nätverksträffarna Digifiikka för sverigefinska pedagoger och lärare fortsatt och träffarna återupptas i höst. Under sensommaren och hösten kommer Språkcentrum finska även att arrangera ett webbinarium för lärare och pedagoger (15/8) Länk till annan webbplats. samt en digital nätverksträff till samordnare inom förvaltningsområdet för finska (12/9). Dessutom planeras öppna webbföreläsningar om språkrevitalisering.

Språkcentrum jiddisch

Under årets första kvartal har Språkcentrum jiddisch hållit föreläsningar om jiddisch och samverkat med bland annat judiska föreningar, Kungliga biblioteket, Resursbiblioteket och Lunds Universitet inför 250 år av judiskt liv i Sverige.

I februari deltog språkcentrumet i Modersmålsdagarna och presenterade sin verksamhet. Språkcentrumet har vidare medverkat i ett podd-avsnitt vid Göteborgs universitet, Shmues – judiskt kulturarv i Sverige, samt i en inspelning av SVT- dokument om jiddisch i Sverige med den kanadensiska humorduon YidLife Crisis. I april hade språkcentrumet ett möte med jiddischmedarbetarna på Lunds universitet för att planera framtida samarbeten.

I juni anordnade språkcentrumet webbinariet Språk bär kultur, kultur bär språk Länk till annan webbplats. och det planeras flera webbinarier om jiddisch under hösten, exempelvis ska Jacob Schneider hålla en webbföreläsning Strategies for a successful Yiddisch-Speaking Social Club den 26 augusti. Föreläsningen spelas in och textas efteråt på svenska.

Språkcentrumet medverkade i Bokstarts 10-årsjubileum i början av juni tillsammans med Språkcentrum romska genom att berätta om språkcentrumsverksamheten på ett webbinarium. Projektet Bokstart sker i samarbete med Kulturrådet och målet är att framställa ett språkspecifikt material för jiddisch och romska för att främja läsning och stimulera små barns (0–3) språkutveckling. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Ett annat projekt som är på gång är Spelbox, som innehåller pedagogiskt material för språkinlärning i form av spel. Materialet kommer att finnas tillgängligt i både tryckt och digital form.

Språkcentrum jiddisch fortsätter att samarbeta med Jiddischsällskapet bland annat genom att hålla möten på äldreboenden inom ramen för projektet Äldre läser (Läsning med bobe-zeyde). Projektet erbjuder en läsupplevelse för den äldre generationen.

Till webbplatsen håller webbredaktören, i samarbete med språkvården i jiddisch, på att samla frågor och svar om jiddisch. På webbplatsen kommer det även att publiceras artiklar om personer som har jiddisch i sin vardag.

En fjärde språkfrämjare, Katarzyna Mazurczak, började arbeta den 1 februari. Hon arbetar med projektet Jiddisch online, som syftar till att ta fram en manual om hur man skapar och publicerar på en webbplats på jiddisch.

Språkcentrumet har också bidragit med sakkunskap genom att svara på olika typer av frågor från språkbärare och allmänheten i stort gällande jiddisch. Språkcentrumet har även medverkat i Skolverkets uppdrag för att ta fram nya ämnesplaner och bidragit till Isofs remissvar angående Ett starkt judiskt liv för framtida generationer - Nationell strategi för att stärka judiskt liv i Sverige 2025–2034 (SOU 2024:3) Länk till annan webbplats..

Uppdraget att ta fram indikatorer

Isof har under våren genomfört en enkät om finska språkets användning i Sverige som en del av uppdraget att ta fram indikatorer för att kunna följa utvecklingen och användningen av nationella minoritetsspråk över tid. Enkäten riktade sig till dem som har finska rötter eller identifierar sig som sverigefinne. Resultaten av enkäten kommer att presenteras i samband med att Isof lämnar sin slutredovisning av uppdraget senast den 1 mars 2025 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).

Språkcentrumens osäkra framtid

På grund av rådande osäkerhet kring språkcentrumuppdraget och kommande finansiering från och med 2025 har ett omställningsarbete pågått under våren. I omställningsarbetet av eventuell avveckling av språkcentrum har det under maj och juni hållits fackliga förhandlingar om verksamhetsförändring, omplaceringar samt kretsningar och en risk- och konsekvensanalys har genomförts. I denna process har vi även behövt beakta att den tillfälliga höjningen av medel till språkvård för nationella minoritetsspråk upphör vid årsskiftet. Den 11 juni avslutades de fackliga förhandlingarna och följande försiktighetsåtgärder har vidtagits:

  • April 2024: språkcentrums lokaler i Kiruna, Övertorneå och Uppsala sägs upp från och med den 1 januari 2025.
  • 2/5 2024: enheten Språkcentrum läggs ned från och med den 1 januari 2025.
  • 12/6 2024: berörda medarbetare har informerats om uppsägning. Sista anställningsdagen är den 31 december 2024.

Generaldirektör Martin Sundin ser med tillförsikt fram emot ett positivt besked från regeringen i samband med höstbudgeten:

Även om vi har vetat om uppdragets begränsning och varit tydliga med vilka försiktighetsåtgärder som behöver vidtas, känns det naturligtvis tråkigt att nu behöva gå ut med uppsägningsbesked. Samtidigt vill jag upprepa det jag tidigare sagt om att jag har en god dialog med Kulturdepartementet och att det finns en förståelse för att denna typ av verksamhet behöver vara långsiktig. Jag ser därför med tillförsikt fram emot besked från regeringen senare i höst kring framtiden för språkcentrum och vårt utökade språkvårdsansvar.

Besked från riksdag och regering om förnyat uppdrag och finansiering för Isofs språkcentrum förväntas komma tidigast i samband med att regeringen lämnar sitt förslag till statsbudget i slutet av september 2024. Om Isof får besked om att bedriva språkcentrum vidare i någon form kommer myndigheten utifrån de nya förutsättningarna, att fatta nya beslut om verksamhetsförändring, bemanning och lokaler.

Mer om språkcentrumen

Här hittar du länkarna till språkcentrumens sociala medier samt kontaktuppgifter till språkcentrumen:

Språkcentrum finska | Institutet för språk och folkminnen (isof.se) Länk till annan webbplats.

Språkcentrum jiddisch | Institutet för språk och folkminnen (isof.se) Länk till annan webbplats.

Språkcentrum meänkieli | Institutet för språk och folkminnen (isof.se) Länk till annan webbplats.

Språkcentrum romska | Institutet för språk och folkminnen (isof.se) Länk till annan webbplats.

Vi tackar återigen för ditt engagemang i språkcentrumsverksamheten och önskar en skön sommar!

/Harriet Kowalski Länk till annan webbplats., avdelningschef för nationella minoriteter och svenskt teckenspråk
Elina Majakari Länk till annan webbplats., enhetschef för språkcentrum

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev om språkcentrumarbetet? Läs mer om hur det går till och anmäl dig till nyhetsbrevet!