Uutispreivi 4 kielikeskusta

Vuen 2022 aikana Isof:illa oon tehtävännä ette perustaa kansalisia kielikeskustoja minuriteettikielile suomenkieli, jiddiksenkieli, meänkieli ja roominkieli. Loppu lähenee käythöönpanovaiheele, jonka fuukkys oon ollu keskustelut, ette laittaa ohjausryhmiä, rekryteerata työläisiä ja löytää paikkoja kielikeskustoile. Syksystä 2022 lähtien kansaliset kielikeskustat alotethaan jossako uuet työläiset ja johtajat oon paikan päälä.

Tärkeitä mielipitheitä keskustelukokkouksissa

Ennen ko kansalisia kielikeskustoja perustethiin se oon ollu tärkeätä Isof:ille ette pittää keskusteluja eri aktööritten kansa ette jutela ja saaja mielipitheitä. Met olema pitähneet aukeita neuvotteluja niitten kansa jokka puhuvat elikkä kantavat kansalisia minuriteettikieliä, suomenkieltä, jiddiksenkieltä, meänkieltä elikkä roominkieltä. Aukeita neuvotteluja oon kansa pietty minuriteettijärjestäjitten kansa kunnissa, minuriteettiorganisasuunitten ja yniversiteetitten kansa, joilako oon ollu tehtävännä ette tehhä töitä kansalisitten minuriteettikielitten kansa. Met olema kaikissa näissä keskusteluissa saahneet matkhaan tärkeitä ajatuksia ja iteoita kielikeskustoitten toiminasta ja kielikeskustoitten perustamisesta.

Ohjausryhmät

Isof oon kevän aikana laittanu ohjausryhmän joka kielikeskustalle. Ohjausryhmät toimivat eksperttiryhminä ja niilä oon tärkeä rolli tehtävännä ette neuvoa ja auttaa kielikeskustoja niitten työssä. Joka ohjausryhmässä oon suunile viis elikkä kuus jäsentä jokka eustavat kielenkantajia. Kaikila ohjausryhmilä oon ollu ensimäinen kokkous ja jatkavat seurahmaan ja tukehmaan kielikeskustan perustamista.

Meän webbisivula sie saatat lukea lissää ohjausryhmitten tehtävistä ja mikkä jäsenet oon: https://www.isof.se/vart-uppdrag/isofs-regeringsuppdrag/sprakcentrum-for-nationella-minoritetssprak/nationella-sprakcentrum/nyhetsbrev-sprakcentrum/nyheter-sprakcentrum/2022-04-29-klart-med-styrgrupper-till-sprakcentrum External link.

Uusia työläisiä kielikeskusthoin

Henkilökunta kansalisitten kielikeskustoitten ensi askelheen alotus oon valmis. Uusi työväki tullee alottamhaan työnsä kesän jälkhiin. Tässä oon net valhmiit rekryteerinkit:

  • Kielikeskusta suomenkieli – kaks kieleneistäjää oon valhmiit, rekryteerinki toimintajohtajasta oon käynissä.
  • Kielikeskusta meänkieli Matarinkissä – yks toimintajohtaja ja kieleneistäjä oon valhmiit.
  • Kielikeskusta meänkieli Kierunassa – yks kieleneistäjä.
  • Kielikeskusta roominkieli – yks toimintajohtaja ja kaks kieleneistäjää.
  • Kielikeskusta jiddiksenkieli – kaks kieleneistäjää oon valhmiit. Toimintajohtajatyötä julkasthaan uuesti taas kesän jälkhiin.

Met toivotamma meän uuet kolleekat tervetulheeksi Isof:hiin!

Uusi osasto kielikeskustoile Isof:illa

Meän neljä kielikeskustaa laitethaan yhen uuslaitetun osaston alle Isof:issa ja sillä oon vastuu kansalisitten minuriteetitten kielistä ja kulttuurista. Osastonjohtajavirkaa tulhaan laittamhaan alkukesästä.

Harriet Kowalski alottaa työnsä osastonjohtajanna 1 heinäkuuta, hään oon nykyhnään osastonjohtaja Kieliraatila. Ko Harriet alottaa virkansa hään ottaa yli vastuuen kielikeskustatyön seuraavasta vaiheesta – alkuvaihe joka räknäthään olevan käynissä lokakuuhuun. Sen jälkhiin uusi osastonjohtaja kielikeskustoile tullee olheen vastuulinen totheuttamisesta.

Paikkoja ja paikalisia yhtheistöitä

Perustamisvaiheessa Isof oon ottanu monta kontaktia ette keskustella yhtheistöitä paikoista ja yhtheisistä kysymyksistä. Met olema muun muassa käyhneet Matarinkissä ja Kierunassa. Nyt huohneet oon valhmiit joka kielikeskustalle:

  • Kielikeskusta suomenkieli tullee jakahmaan huohneita Kielen ja kansanperintheen instityytin kans Uppsaalassa.
  • Kielikeskusta meänkieli Matarinkissä tullee jakhaan huohneita Pohjoskalotin kulttuuri- ja tutkintokeskustan kansa johonka meänkielen resyrsikirjastoki oon siotettu.
  • Kielikeskusta meänkieli Kierunassa tullee pithään paasin Malmikentän kansankorkeakoulula.
  • Kielikeskusta roominkieli tulhaan siottamhaan Kielen ja kansanperintheen instityytile (Kieliraati) Stokholmissa.
  • Kielikeskusta jiddiksenkieli Stokholmissa tulhaan siottamhaan Kielen ja kansanperintheen instityytile (Kieliraati) Stokholmissa.

Rubriknivå 2:

Sinun mielipitheet oon tärkeitä

Met olema ilosia suuresta innostuksesta ja intressistä joka oon olemassa ko perustethaan kansalisia kielikeskustoja. Meän webilä isof.se/sprakcentrum External link. sie saatat lukea kielikeskusten alottamistyöstä ja jos sulla oon kysymyksiä ja mielipitheitä sie saat mielelhääns ottaa meän kansa yhtheyttä e-postiosotheen kautta sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer, projektijohtaja kielikeskustatyöle Isof:issa