Uutispreivi 3 kielikeskusta

Vuen 2022 aikana Isof perustaa kansalisia kielikeskustoja minuriteettikielile suomenkieli, jiddiksenkieli, meänkieli ja roominkieli ja tässä uutispreivissä sie saatat lukea työn eistymisestä. Huhtikuun ja toukokuun aikana fuukkys oon ollu ette laittaa ohjausryhmiä ja rekryteerata useampia uusia työläisiä meän kielikeskusthoin.

Ohjausryhmät valhmiit Kielikeskusthoin

Nyt kielikeskustoitten ohjausryhmitten eustajitten laittaminen oon valmis. Ohjausryhmät pitävät toimia eksperttiryhminä joilako oon tehtävännä ette ohjata ja auttaa kielikeskustaa sen työssä. Jiddiksenkielen ohjausryhmälä oon ollu heän alkukokkous ja toukokuun aikana muutki ohjausryhmät tulevat pithään heän ensimäisiä kokkouksia.

Joka ohjausryhmässä oon viiestä kuutheen jäseniä jokka eustavat kielenkantajia. Net valikoithaan kolmen vuen periuutiksi ja periuutia oon maholisuus pitentää maksimaalisti vielä yhelä mantaattiperiuutina. Ennen ko ohjausryhmiä laitethiin niin jäsenitten kompetensistä ja tehtävistä oon keskustelttu neuvottelussa kansalisitten minuriteetitten kansa. Valikoimassa met olema ottenheet huomiota eri kompetenshiin niinku jyritiikan, petakokiikan ja kielirevitaliseerinkin kokemukshiin mutta kansa numineeratuitten liitettä johonki yniversiteethiin joilako oon vastuu kielistä. Met olema kansa ottanheet huomihoon sukupuolitten välistä palansia ja jeukraaffista leviämistä.

Meän webbipaikala sie saatat lukea lissää ohjausryhmitten tehtävistä ja kukka jäsenet oon: https://www.isof.se/vart-uppdrag/isofs-regeringsuppdrag/sprakcentrum-for-nationella-minoritetssprak/nationella-sprakcentrum/nyhetsbrev-sprakcentrum/nyheter-sprakcentrum/2022-04-29-klart-med-styrgrupper-till-sprakcentrum

Met jatkama uusitten työläisitten rekryteerausta

Met jatkama haastattelheen kantitaattia työpaikhoin toimintajohtajinna ja kieleneustajinna kielikeskusthoin. Hakemusaika näihiin virkhoin oon menny ulos paitti työ kieleneustajanna meänkielele siotettu Kiruhnaan joka vielä oon auki 20 toukokuuhuun asti. Sitäpaitti met rekryteeraama osastonjohtajan kansalisille kielikeskustoile ja osastonjohtajan kielenhuolole kansalisille minuriteetile ja ruottalaisele viittomakielele joka tullee olheen töissä uuela osastolla suunattu kansalisitten minuriteetitten kielile ja kulttuurille.

Isof kävi Kirunassa

4-5 toukokuuta Isof kävi Kirunassa ette alottaa yhtheistyön Kirunan kunnan ja Saamekäräjän kansa kielikeskustasta ja kattomassa paikkoja sille meänkielen Kielikeskustan filiaalile joka tullee olheen Kirunassa. Keskustelussa Saamekäräjän kansa met alotimma muun muassa suunittelua työstä ottamalla esile intikaattoria ette saattaa seurata kansalisitten minuriteettikielitten kehitystä.

Sinun mielipitheet oon tärkeät

Met arvostamma sitä suurta innostusta ja intoa jotako oon olemassa kansalisen kielikeskustan perustamisesta ja met olema neuvutteluitten ja yhtheisttöitten kautta saahneet tärkeitä ajatuksia ja iteoita jatkuvhaan suunittelutyöhöön. Ensi uutispreivi tulhaan julkasheen kesäkuussa.

Meän kielikeskustawebilä isof.se/sprakcentrum sie saatat lukea työn eistymisestä ja jos sulla oon kysymyksiä ja mielipitheitä meän työstä kielikeskustan perustamisesta sie saat mielelhääns ottaa yhtheyttä meän kansa e-postiosotheen kautta sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer, projektijohtaja Isof:in kielikeskustatyöle