Uutispreivi 1 kielikeskusta

Tammikuussa tänä vuona Isof alotti suunittelutyötä ette perustaa kielikeskustoja ja Isof:in päämäärä oon ette useat niistä saatethaan perustaa vuen 2022 aikana. Viraston eri kompetensitten tuela ja neuvotteluitten avula työtä veethään etheenpäin. Meän kielikeskustawebbipaikala sie saatat lukea kunka työ eistyy: isof.se/sprakcentrum.

Usseita neuvotteluita oon pietty

Helmikuussa Isof oon pitäny usseita eri neuvotteluita eri kielissä – niin neuvotteluita organisasuunitten kansa jokka eustavat kansalisia minuriteettiä, ko aukeita neuvotteluita kaikile jokka puhuvat elikkä oon innostunheet kielistä. Yhtheens met olema pitähneet yheksän neuvottelua ja kohahneet 125 henkilöä. Sille joka halvaa oon ollu maholisuus ette webbiformyläärin kautta antaa mielipitheitä ja ajatuksia.

Neuvotteluissa met olema muun muassa keskustelheet toiminoitten työstä ja kunka kansalisille minuriteetitile mennee antaa maholisuuen vaikutusvalthaan ohjausryhmitten kautta ittele kullekki kielikeskustalle. Keskustelua oon kansa pietty ohjausryhmitten kokhoonpanosta ja vastuuesta.

Numineerata ohjausryhmiin

Maaliskuussa sie saatat privattihenkilönnä elikkä organisasuunina johonka sie piiain kuulut, numineerata kantitaattia siiheen ohjausryhmään jotako perustethaan joka yksityisele kielikeskustalle. Sie saatat numineerata henkilöitä jokka sie uskot saattavat tuottaa tietoa kielikeskustan työhöön, mutta se oon tärkeätä ette kysheessäoleva henkilö tietää ja hyväksyy numineerinkin. Lue lissää ohjausryhmistä ja kunka numineerinkiä tehhään meän webbipaikala isof.se/sprakcentrumstyrgrupper.

Ohjausryhmitten rolli ennen ko kielikeskustaa perustethaan, oon ette seurata Isof:in työtä ette rakentaa ylös toimintaa ja antaa meile tukea ja neuvoja siinä työssä. Ko kielikeskusta oon kerran perustettu niin ohjausryhmät kokkointuvat suunile neljä kertaa vuessa.

Toimintaselostuksia

Kansaliset kielikeskustat pitävät antaa tukea ja tietoa jokka helpottavat kielenkantajia koko maassa ette säilyttää, ottaa takashiin ja kehittää ommaa kieltä – niin ette net kansaliset minuriteettikielet saattavat jatkaa elähmään Ruottissa. Toiminan sisältöä oon keskusteltu neuvotteluissa ja sielä oon ollu maholisuus nostaa toivomuksia ja tuottaa tietoja jokka koskevat yksityisitten kielitten etelytyksiä ja tarpheita.

Keskusteluitten tulos toiminasta tullee olheen perustanna ensimäisele toimintaselostuksele eri kielikeskustoista. Suunittelua ittele kullekki niistä tulhaan sitten seuraahmaan ylös ja keskustelheen ohjausryhmissä kevän aikana.

Työpaikkoja julistethaan

Lähtökohtana siinä toiminassa jotako meinathaan pittää kielikeskustoissa Isof oon alkanu suunittelheen kunka toimintoja pemannathaan. Kevväilä tulhaan usseita työpaikkoja julistamhaan ja jaethaan meän webbipaikala isof.se/sprakcentrum ja uutispreivin kautta, Isof:in LinkedIn-sivun ja muitten kanalitten kautta. Piä silmälä tulevia työpaikkoja ja levitä mielelhääns julistamisia innostunheitten seurassa!

Keskustelu tiloista

Kielikeskustoja tulhaan perustamhaan suomenkielele Uppsaalassa, jiddiksenkielele Stokholmissa, meänkielele Kirunassa ja Matarinkissä ja roominkielele Stokholmissa. Tällä hetkelä met keskustelemma kunnitten ja virastoitten kansa maholisista tilayhtheistöistä niissä eri paikoissa. Met tulema kertomhaan lissää tästä tulevassa uutispreivissä.

Sinun mielipitheet oon tärkeitä

Met arvostamma sitä suurta intoa ja intressiä jotako oon olemassa kansalisen kielikeskustan perustamisessa ja olema neuvotteluitten ja kootuitten mielipitheitten kautta saahneet tärkeitä ajatuksia ja iteoita jatkuvhaan suunittelutyöhöön. Tuleva uutispreivi tulhaan julkasheen maaliskuun lopulta. Jos sulla oon kysymyksiä ja mielipitheitä meän työstä ette perustaa kielikeskustoja niin sie saat mielelhääns ottaa meän kansa yhtheyttä e-postiosotheen kautta sprakcentrum@isof.se!

/Ann Heimer, projektijohtaja Isof:in kielikeskustatyöle