Den moderna mjölken

Under 1900-talet har jordbrukspolitiken ändrat kurs. Den tidigare så viktiga självförsörjningslinjen har lämnats. Sveriges medlemskap i EU har påverkat politiken.

Jordbruket har ytterligare rationaliserats och nu blir mjölkgårdarna allt större och färre. Genomsnittsbesättningen har idag 81 kor och den största gruppen är gårdar med mellan 25 och 49 kor. Antalet mjölkproducerande gårdar minskat kraftigt, från den tid då många ännu var självförsörjande på mjölk, via en period med många små mjölkleverantörer (ca 300 000 på 1950-talet) till drygt fyra tusen gårdar år 2015. Även mängden producerad mjölk har minskat, men inte i samma omfattning då produktionen per ko har ökat – bland annat till följd av ett långvarigt avelsarbete.

Under 2000-talet har medvetenheten om miljö och djurrättsfrågor stigit, och allt fler konsumenter efterfrågar KRAV- och närodlade produkter, vilket har fått många lantbrukare att ställa om sin produktion. Det finns också ett visst intresse för gamla lantraser och fördelarna med deras lokalt anpassade egenskaper. Mjölkpriser och mjölkböndernas förutsättningar är ämnen som engagerar många i Sverige.

Uppdaterad 23 maj 2018

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNEN

Isof, Institutet för språk och folkminnen, är en myndighet med uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och andra immateriella kulturarv i Sverige.


Gå till institutets webb: www.isof.se