Om utställningen

Med webbutställningen Det gröna kulturarvet vill vi ge språk- och kulturvetenskapliga perspektiv på temat natur, djur och hållbarhet.

Här visar Isof sin språkliga och kulturella verksamhet på tema natur, djur och hållbarhet. Med olika infallsvinklar och ur språk- och kulturvetenskapliga perspektiv illustreras det gröna kulturarvets roll i olika tider.

Kunskapsstoffet är hämtat både ur arkivens äldre samlingar och ur pågående arbeten inom Isofs verksamhetsområden: namn, dialekter, folkminnen, nyord, terminologi, nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk. De många perspektiven av människans förhållande till natur, djur och hållbarhet bildar det vi här kallar det gröna kulturarvet.

Naturens och djurens betydelser för människor liksom betydelsen av hållbarhet knyter även an till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet Länk till annan webbplats.. Där ingår kunskaper och sedvänjor som är sprungna ur människors förhållande till naturen. I arkivens äldre samlingar är detta också ett återkommande tema, där uppteckningar berättar om människors kunskaper, erfarenheter, trosföreställningar och tankar om naturen i olika tider.

Genom språkrådgivning och arkivtjänster presenteras kunskap och arkivsamlingar som låter besökaren ta del av de senaste rönen liksom av mer än hundra år gamla arkivhandlingar i Folke, Matkult, Sägenkartan och tematiserade webbutställningar.